Midlertidig rekonstruksjonslov skal beskytte levedyktige bedrifter mot konkurs

Regjeringen la i statsråd 15. april frem forslag til midlertidig lov om rekonstruksjon (Prop. 75L, 2019-2020). Loven skal avhjelpe økonomiske problemer som følge av korona-pandemien, og føyer seg inn i rekken av statlige initiativ som skal motvirke unødige konkurser i levedyktige bedrifter som får akutt inntektssvikt som følge av korona-pandemien.

Regjeringen foreslår at den nye rekonstruksjonsloven skal gjelde frem til 1. januar 2022. Loven skal i sin virketid komme i stedet for konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger. Et viktig element i forslaget er at det skal bli lettere å få til frivillig ordning av gjelden eller tvangsakkord enn dagens regler for gjeldsordning gir. Særlig viktig er det at skyldneren ikke behøver å være illikvid for å begjære rekonstruksjon, slik skyldneren må være for å begjære gjeldsordning etter dagens regler. Kravet for at skyldneren skal kunne begjære rekonstruksjon er at skyldneren "har eller i overskuelig fremtid vil få alvorlige økonomiske problemer". Begjæringen fremsettes overfor tingretten. Også kreditorer kan etter nærmere vilkår kreve rekonstruksjon.  

Under rekonstruksjonsperioden har skyldneren beskyttelse mot konkurs. Driften kan fortsette, og lån som opptas for å sikre videre drift under rekonstruksjonsperioden kan gis pantesikkerhet foran andre tidligere panthavere ("super-prioritet"). Det samme gjelder lån til selve rekonstruksjonsbehandlingen. Denne super-prioriteten sikres gjennom regler om frivillige pantsettelser og lovbestemt pant for denne type lån i panteloven. 

Tingretten utnevner en rekonstruktør og et kreditorutvalg (samlet: rekonstruksjonsutvalg), som skal frembringe en frivillig ordning av gjelden eller en tvangsakkord, samtidig som de fører tilsyn med selskapets drift under rekonstruksjonsbehandlingen. Tingretten kan under rekonstruksjonsbehandlingen involveres for å sikre at interessene til alle involverte parter ivaretas og behandlingen skjer i henhold til loven. 

Det er verdt å ta med at regjeringen samtidig foreslår en forskriftshjemmel i dekningsloven, som åpner for at staten kan frafalle den fortrinnsrett staten har etter dekningsloven for skatte- og avgiftskrav. Dette kan gjelde generelt eller begrenses til behandlinger etter rekonstruksjonsloven og er en midlertidig hjemmel som skal avhjelpe negative konsekvenser av korona-pandemien.