Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Foto: NTB

Regjeringen innfører en generell kompensasjonsordning for alle deler av næringslivet

Nyhet

Publisert

Den 10. november la regjeringen frem forslag til en generell kompensasjonsordning for alle deler av næringslivet. Målet er en bred ordning som gir støtte bestemt basert på hvor hardt bedriftene er truffet, ikke hvilken næring de sorterer under.

Kompensasjonsordningen gjøres gjeldende for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien, og dekker perioden september 2020 til februar 2021. Utviklingen den siste tiden har gjort behovet for en generell ordning enda tydeligere.

I forslaget ligger også at bedrifter med utenlandsk arbeidskraft skal få økonomisk støtte til å dekke kostnader knyttet til smittevern og nye karanteneregler. Det er viktig for bedrifter som er helt avhengig av tilgang til utenlandsk arbeidskraft. 

Regjeringen skal nå forhandle med partiene på Stortinget om tiltaket. Det betyr at justeringer i ordningen kan komme. Forhåpentligvis vil dette være justeringer som kan gjøre ordningen enda bedre.  

Så langt vet vi dette om hva som ligger i forslaget til ny kompensasjonsordning:

  • Kompensasjonsordningen for næringslivet vil omfatte de samme næringene som den tidligere kompensasjonsordningen.
  • Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen skal gjelde fra 1. september 2020 til utgangen av februar 2021. I løpet av februar vil regjeringen gjøre en vurdering av behovet for videre kompensasjon. Ordningen kan ikke videreføres i sin nåværende form etter 1. mars 2021, siden den tar utgangspunkt i omsetningsfall sammenliknet med året før.
  • Regjeringen foreslår at bedrifter som har opplevd et omsetningsfall på 30 prosent som følge av koronapandemien, sammenlignet med tilsvarende måned året før, kan søke kompensasjon. 
  • Omsetningsfall beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder, sammenliknet med tilsvarende periode året før. Det vil si at samlet omsetning i september og oktober 2019 sammenlignes med samlet omsetning i september og oktober 2020, og tilsvarende for november/desember og januar/februar. Foretak som ikke hadde omsetning i referanseperioden i 2019 kan ikke søke støtte for den aktuelle tomånedersperioden.
  • Bedriftene vil kunne søke kompensasjon for 60 prosent av sine faste, uunngåelige kostnader, justert for omsetningsfall, i september og oktober. For november og desember vil bedriftene kunne få dekket 70 prosent av utgiftene. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av støttenivået over nyttår. 
  • Tilskudd gjennom ordningen beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor. Regjeringen har foreslått at justeringsfaktoren settes til 0,6 for september og oktober. Videre foreslås å heve justeringsfaktoren til 0,7 fra og med november. Regjeringen vil vurdere justeringsfaktoren i januar og februar 2021 i lys av utviklingen i smittesituasjonen. En faktor på 0,7 betyr at ordningen kan dekke inntil 70 prosent av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet.
  • Når det gjelder hva som regnes som faste, uunngåelige kostnader, foreslår regjeringen at ordningen skal kompensere for de samme kostnadstypene som i kompensasjonsordningen som gjaldt for mars - august 2020.
  • Forslaget innebærer at det vil bli mulig å få opptil 50 millioner kroner i måneden for store bedrifter/konsern. Støtten som gis over 30 millioner vil komme med en avkortning. Beløp over 30 millioner kroner avkortes med en faktor på 0,5.
  • Ordningen skal forvaltes av Brønnøysundregistrene. Det arbeides med å opprette en portal med informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjema i Altinn. Ordningen i Skatteetaten var basert på automatisk saksbehandling og stor grad av etterkontroll. Nå legges det i større grad opp til at seriøsitetsvurdering og kontroll vil bli gjort før utbetaling.
  • Det blir mulig å søke over nyttår. Søknadsportalen vil åpne i januar 2021. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes i januar 2021. Søknad for januar og februar skal sendes i mars 2021.

Det er mange ulike spørsmål som bedriftene har i forbindelse med koronasituasjonen. Nærings- og fiskeridepartementet har laget en side som oppdateres jevnlig med nyttig informasjon >

Det er viktig å være klar over at regjeringens forslag ikke er vedtatt ennå, og det jobbes bredt overfor Stortinget for å få på plass ytterligere forbedringer. En kompensasjonsordning som denne vil hjelpe mange bedrifter, og vil være ett av mange tiltak som trengs for å sikre arbeidsplasser gjennom pandemien.

NBF kommer tilbake med oppdatert informasjon når ordningen og tilhørende forskrifter er klare.