Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Regjeringens krisepakke

Mye bra, men vi savner tiltak for å stimulere til privat forbruk. Det var svært viktig at kontantstøtteordningen forlenges, selv om den justeres noe. Satsningen på lærlinger er også bra.

Det er flere ting NBF reagerer på i denne pakken. Eksempelvis er det bra at kontantstøtteordningen forlenges til ut august, men vi er usikre på om det allerede nå er rom for å trappe ned ordningen. Det er også skuffende at det ikke gjøres noe med likebehandling av bedrifter uavhengig av valg av selskapsform. Totaliteten av satsningen på lærlinger, blant annet med en økning av tilskuddet på 10 000kr, er i volum bra. Men vi er usikre på om midlene blir brukt på mest mulig effektivt vis. Eksempelvis kan ikke midlene som går til fylkeskommunen ikke gå til økt fokus på VG3 i skole. NBF er også positive til lønnstilskudd, men vi er likevel usikre på ordningen regjeringen legger opp til er den beste for å få flest mulig i jobb.

Generelt er NBF positive til alle tiltak som bidrar til større fart i økonomien. Vi er likevel skeptiske til at pakken ikke inneholder tiltak for å styrke privat etterspørsel. Enhver velfungerende økonomi er helt avhengig av privat konsum.

Med redusert privat etterspørsel vil tempoet i det grønne skiftet stoppe opp. For bilbransjen burde det komme på plass økt vrakpant og redusert omregistreringsavgift.

NBF vil gå nøye igjennom pakken fra regjeringen og komme tilbake til våre reaksjoner og innspill.

Les mer om tiltakene regjeringen forslår her >