Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Ta høyde for problemer med deleleveranser

Korona-pandemien medfører at deler kan være vanskelig å få tak i. Dels er fabrikker eller lagre stengt eller går med redusert kapasitet, dels kan transportledd være rammet. Det er viktig å holde hjulene i gang, og verkstedene bør fortsette å innhente nye oppdrag. Overfor kundene er det imidlertid nødvendig å ta høyde for at det kan ta tid å få deler.

Dersom ingenting er avtalt om når en verkstedtjeneste skal være fullført, vil man se hen til hva som er rimelig tid. I en slik vurdering tas det særlig hensyn til hva som er vanlig tidsbruk for denne type tjenester. Dette er lovfestet der kunden er forbruker, men vil normalt også bli lagt til grunn der kunden er næringsdrivende. Konsekvensen av at oppdraget ikke fullføres i henhold til avtalen eller innen rimelig tid er at kunden kan kreve for eksempel erstatning eller heving av oppdragsavtalen. 

Ettersom det allerede dessverre er klart at tilgang til deler er påvirket av korona-pandemien, anbefaler vi verkstedene å være ekstra bevisste på hva som avtales når det gjelder fullførelsestidspunktet, slik at det tas høyde for forstyrrelser i deleleveransene. NBF-advokatene fremhever ofte at det er viktig å sørge for at avtaler nedfelles skriftlig. Dette er særlig begrunnet i bevishensyn: dersom partene er uenige om hva som er avtalt, vil dette som hovedregel gå utover verkstedet om kunden er forbruker. Også om kunden er næringsdrivende kan det fort bli verkstedets problem dersom det ikke kan bevises hva som er avtalt. Da er tankegangen at det er den som har størst interesse i å sikre bevis for avtalen som har oppfordring til å gjøre dette. Der det er viktig å ta forbehold om at delene blir levert i tide er det helt klart i verkstedets interesse å sørge for dokumentasjon av forbeholdet. Derfor anbefales det å ta skriftlig forbehold  i oppdragsbekreftelsen om fare for forsinkelse av deler og de konsekvenser dette har for fullførelsen av oppdraget. Det kan for eksempel formuleres slik:

Det er viktig at en slik regulering følges opp med god og løpende informasjon til kunden.  Dette for å hindre tap og unødig irritasjon for kundene. Det bør for eksempel unngås at kunden leverer inn en bil som fint kan kjøres i påvente av at verkstedoppdraget kan utføres. Dersom imidlertid videre kjøring vil være trafikkfarlig eller skadelig for bilen, må verkstedet gi tydelig beskjed om dette.

Artikkelforfatter er NBF-advokat Anna E. Nordbø.