Vedrørende skole- og barnehageplass for samfunnskritiske funksjoner - samme tilbud nå som før gjenåpningen

Nyhet

Publisert

Justis- og beredskapsdepartementet offentliggjorde i går en liste over samfunnskritiske funksjoner. Godkjente verksteder, bilbergingstjeneste og distributører av deler er inkludert i denne listen. Personer som er ansatt i bedrifter som er definert som samfunnskritiske kan under gitte forutsetninger ha krav på tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn. Listen fra Justis- og beredskapsdepartementet er ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage-/skoletilbud. Det er altså ikke en forskrift som stiller absolutte krav.

De foreldre som er omfattet har krav på barnepass for barn i barnehage og barn som er omfattet av skolefritidsordningen, dvs. barn i  1.-4. klasse og barn med særskilte behov i 1.-7. klasse.

Det er ikke laget offentlig veiledning rundt dette, men departementet har presisert følgende forutsetninger: 

 • Det er nøkkelpersonell i samfunnskritiske funksjoner som er omfattet 
 • Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes. 
 • Barna skal være under 12 år og at barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.
 • Eneforsørgere i en samfunnskritisk jobb vil ha krav på plass i barnehage/barnepass.
 • Virksomhetene sørger for å ha rutiner for å bekrefte overfor kommuner som tar kontakt, at aktuelle ansatte kvalifiserer for et omsorgstilbud. 

Er du ansatt i en samfunnskritisk bedrift og er eneforsørger eller har samboer/ektefelle som også har en samfunnskritisk jobb er du omfattet av ordningen og har rett til å søke kommunen om barnepass/skole. Barn av samfunnskritisk personell skal fortsatt ha det samme tilbudet som før re-åpningen av barnehagene og skole (1.- 4. trinn) for alle, selv om det er redusert åpningstid for de "ordinære" barna. (nytt 24.04.20)

Du anbefales da å ta kontakt med barnehage/skole i den aktuelle kommunen, alternativt kommuneadministrasjonen. Barnehage/skole/kommune skal ha informasjon om hvordan dette er organisert i kommunene.

Dersom man søker barnehage/skole/kommuneadministrasjon om barnepass er det flere ting man bør være bevisst på.

 • Det er viktig at ordningen ikke misbrukes og at det ikke søkes om barnepass det reelt sett ikke er grunnlag for.
 • Det at man er ansatt i en bedrift som er ansett som samfunnskritisk utløser ikke automatisk et krav på rett til barnepass.
 • Følgende momenter bør inngå i en søknad:
  • Henvise til listen fra Justis- og beredskapsdepartementet, og at den aktuelle virksomheten inngår i de gruppene som der er nevnt.
  • Begrunne enkeltansattes behov for skole- og barnehageplass (eneforsørger, begge foreldre i samfunnskritiske stillinger, ingen alternative barnepassere osv).
  • Forklare hvor stor bemanning som er helt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.
  • Søke hel eller delvis plass avhengig av hvordan virksomheten innretter sin virksomhet (f eks annenhver uke e.l.).

 

Her finner du mal for søknad om barnepass for ansatte i samfunnskritiske funksjoner. Kommunenes praksis varierer, så ta kontakt med barnehage, SFO eller kommuneadministrasjon for å få svar på hvor søknaden skal sendes.

NHOs egenerklæring for virksomheter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon >

Hvis dere får avslag på søknad som gjelder unntak for samfunnskritiske funksjoner ønsker NBF tilbakemelding om det.

NBF har opprettet støttefunksjon for medlemmene som lurer på forhold som har med dette å gjøre, kontakt da Tor Simonsen, tor.simonsen@nbf.no , Knut Martin Breivik, knut.martin.breivik@nbf.no eller Heidi Chr. Lund, heidi.lund@nbf.no.