Foto: Shutterstock.

Nye grenseverdier for flere kjemikalier fra 1. juli 2021

Arbeidstilsynet varsler om nye grenseverdier som måles i pustesonen, dette gjelder for kjemikalier som er kreftfremkallende eller arvestoffskadelige. Kjemikalier som står på denne listen er blant annet dieseleksos og mineralolje.

På listen som ligger på arbeidstilsynets sine nettsider ser man oversikt over alle kjemikaliene, grenseverdiene, farer og når de sist er endret.  

Ved risikovurdering av alle kjemikalier som skal gjøres jevnlig, må en hensynta eksponeringsrisiko ved bruken av alle kjemikaliene en har og sikre tiltak som minimerer eksponeringen. Når det gjennomføres målinger av arbeidsatmosfæren kan en søke bistand hos bedriftshelsetjenesten eller annen aktør. Løsemiddelskader kan ikke helbredes men bare unngås.  

Alle virksomheter har også krav om å vurdere om en kan erstatte produktene med snillere produkter, substitusjonsplikten. Her har leverandørene en viktig rolle, ha en dialog med dem om videre utvikling av produktene.

NBF viser til veileder som er for risikovurdering i skade- og lakkbransjen >