Ad oppsigelse av bilforhandlerkontraktene

Som også kjent gjennom media, er det etter hvert foretatt en rekke oppsigelser av bilforhandlerkontrakter, senest av Stellantis (PSA og FCA). Vi synes derfor det kan være greit å kort minne om grunnreglene for oppsigelse av denne typen kontrakter.

Selv om forhandlerkontraktene i noen grad er regulert av norsk lov, konkurransereglene og foreliggende gruppeunntak, er det her ingen krav til hverken varsel, begrunnelse eller oppsigelsesfrister. Dette er alene regulert i den enkelte forhandlerkontrakt.
Dersom en måtte ønske å vurdere om en oppsigelse er «lovlig», må en altså sjekke hva som står i forhandlerkontrakten.

Hva som skjer dersom importøren blir sagt opp av produsent, er heller ikke noe som er regulert i norsk rett, konkurransereglene eller i foreliggende gruppeunntak, men vil eventuelt reguleres i den enkelte forhandlerkontrakt.

Etter det vi kjenner til, inneholder de fleste forhandlerkontraktene en bestemmelse om at oppsigelse av kontrakten skal skje med to års varsel. Vi er ikke kjent med at det ved oppsigelse stilles krav i forhandlerkontraktene til begrunnelse for oppsigelsen fra importør eller produsent.
Et unntak kan her være 1 års fristen som brukes for oppsigelse i de tilfeller der oppsigelsen skyldes at produsent/importør gjennomfører en reorganisering av sitt forhandlernettverk.I dette ligger naturlig nok at slik begrunnelse må gis og være reell dersom 1 års fristen benyttes.

EU kommisjonen arbeider nå med et revidert gruppeunntak (VBER). Planlagt ikrafttredelse er mai 21. Om og eventuelt hvilke endringer som vil bli gjort, er i skrivende ikke kjent for oss. Samme gjelder for Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) som utløper i mai 23.

Men – at det etter hvert er ventet at nye eller reviderte gruppeunntak vil tre i kraft, innebærer ikke det noen automatikk for at forhandlerkontraktene må sies opp.

Dette er opp til produsent og importør å bestemme.

Men om de finner det tjenlig, er det altså intet formelt i veien for at det kan avtales justeringer og tilpasninger i de eksisterende forhandlerkontraktene.