Norsk oversettelse av ADR RID regelverket 2021

Nyhet, Lover og regler, Nyttekjøretøy

Publisert

ADR/RID er regelverket som utarbeides i FNs undergruppe for transport av farlig gods, UNECE. Alle endringer i regelverket bestemmes i UNECE i to års intervaller, og ADR/RID 2021 er siste versjon av regelverkene. Endringene trådde i kraft 1.1.2021, men med en overgangsordning frem til 30. juni 2021.

Norge er en del av ADR- og RID-avtalene, og regelverkene er implementert i norsk rett. I tillegg har Norge noen egne bestemmelser for transport av farlig gods på vei og jernbane, disse er angitt i forskrift av 1.april 2009 nr 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). Bestemmelsene i forskriften kan ikke gå i strid med bestemmelsene i ADR/RID.

Ny versjon av regelverket finnes på Direktoratet for sikkerhet og beredskap sine nettsider. Endringene gjelder fra 1.1.2021, men med en overgangsordning frem til 30. juni 2021.

Endringene fra 2019-versjonen er listet opp på side 9-11 i 2021-versjonen.

NBF-medlemmer finner en ADR-veiledning i sin digitale verktøykasse >