Foto:NTB

Bedre enn fryktet

Nyhet

Publisert

Ladbare får sitt avgiftshopp og avgiftene på varebiler øker. Samtidig får elbiler 20 prosent fradrag i firmaskatten og elbiler får bare 25 prosent omregistreringsavgift. Noe ble bedre etter forhandlinger med SV og noe ble verre. Mer spennende er det kanskje å finne i enigheten om tiltak som skal iverksettes – det er mange.

Varebiler får 30 prosent av CO2-komponenten til personbiler. Det er uklart hvordan regjeringen har tenkt å ordne dette. Varebilene har hatt egen skala for avgifter siden omleggingen til WLTP. Om vi nå skal tilbake til en felles skala for både varebil og personbil er uklart. Men trolig er det samkjøring på CO2-skalaen. Uansett, basert på estimert inntekt fra avgiften ser det ikke dramatisk ut – i snitt cirka 5000 kroner mer i avgift per varebil. 

Regjeringen foreslo å fjerne hele firmaskattfordelen for elbiler. Dette ble justert under forhandlingene. Mens man tidligere hadde 40 prosent rabatt, får man nå 20 prosent. Endringer ble det også på elbiler, der regjeringen foreslo full omregistreringsavgift. Sammen med SV er de nå enige om at omregistreringsavgiften for elbiler skal være 25 prosent av bensinbiler. 

Tiltakene handler om ladeinfrastruktur, biodrivstoff, rabatter for elvarebiler og hvordan øke andelen elbiler i leasingmarkedet. En tydelig grønn profil, der biodrivstoff har en tydeligere rolle.

NTB_LTCgWvGQLpc johner full size crop.jpgFoto: Johnèr/NTB

Se tiltakene under: 

Stortinget ber regjeringen vurdere ordninger som støtter opp om etablering av lokal energiproduksjon, energieffektivisering og etablering av ladeinfrastruktur i borettslag.

Stortinget ber regjeringen utrede og legge frem forslag om hvordan man kan likestille GA37 kjøretøy som kjører på biogass, med el- og hydrogendrevne biler i bomringene snarest mulig og i løpet av 2022.

Stortinget ber regjeringen utarbeide forslag om fritak for veibruksavgift for drivstoffblandinger med 100 prosent avansert biodrivstoff og melde tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022.

Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2022 foreslå tiltak for å øke elbilandelen i leasingmarkedet og innenfor varebilmarkedet, herunder konkrete forslag som vil ha umiddelbar effekt i 2022, for å hindre at disse markedene blir en barriere for å nå målet om at alle nye personbiler og lette varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Utredningen skal se på fjerning av skattefordeler til biler med utslipp i leasingmarkedet, støtteordninger til el-varebiler, og co2-komponenten i engangsavgiften for nyttekjøretøyer med forbrenningsmotor, den skal videre se på om det kan gjøres grep i støtteordningene til el-bil som kan gi næringsdrivende styrkede og mer like fordeler som privatpersoner.

Stortinget ber regjeringen etablere en nasjonal ordning med miljørabatt for elvarebil ved betaling for bompasseringer.

egil alvorlig til nyhetsbrev.jpgArtikkelforfatter er Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i NBF. Foto: NTB/NBF