Biloverenskomsten - nye garantisatser fra 1. januar 2021 for bedrifter med tariffavtale (87%-regelen)

Nyhet

Publisert

Fellesforbundet og NBF er nå blitt enige om nye garantisatser, 87%-regelen, med virkning fra 1. januar 2021.

Dette er en bestemmelse i Biloverenskomsten som formelt binder NBFs medlemsbedrifter med tariffavtale til én gang per år å foreta en kontroll av sine lønnssatser.  

Omtrent samtlige bedrifter som er bundet av Biloverenskomsten har et lønnsnivå som ligger over disse garantisatsene. Men, dersom bedriften skulle ha et lønnsnivå som i gjennomsnitt ligger under satsene må en eventuell regulering foretas.  

Omlegging av SSBs rutiner for lønnstallene innebærer at informasjonen blir sendt ut senere enn tidligere år.  

prosentsky.jpgFoto: Pixabay.com

I henhold til Biloverenskomstens § 6 skal arbeidstakernes lønnsforhold minst én gang årlig kontrolleres mot lønnsstatistikken som er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kontrollen baseres på lønnsstatistikken for bilbransjen per 1. oktober hvert år (2020 -tallene), og med en reguleringsdato med virkning fra 1. januar 2020. 

Kontrollen skal foretas gruppevis for henholdsvis fagarbeidere og hjelpearbeidere. Ved kontrollen utregnes bedriftens gruppevise gjennomsnittlige timefortjeneste eksklusive overtidstillegg, skifttillegg og helligdagsgodtgjørelse.  

I timefortjenesten skal alle kompetanse-og ansiennitetstillegg innberegnes, samt eventuell produksjonsbonus. Husk at også smusstillegget skal være med i det tallet som skal beregnes. 

Bedriftens tall skal minst utgjøre 87% av tilsvarende gruppers gjennomsnitt i henhold til SSB-statistikken. Dersom bedriftens gjennomsnitt for gruppen fagarbeidere (eller gruppen hjelpearbeidere) er lavere enn 87% av statistikkens, skal det foretas en regulering opp til 87 %. 

Dette betyr eksempelvis at hvis det er flere fagarbeidere i bedriften, er det ikke noe i veien for at én eller flere har en lønn under tallet til SSB-statistikken så lenge bedriftens gjennomsnitt er i samsvar med 87%-satsen.  

Tallene er ferdig utregnet av den totale timefortjenesten og innebærer at ansatte i bilbedrifter med tariffavtale vil være “sikret” en gjennomsnittlig lønn i samsvar med tallene nedenfor.  

Arbeidende formenn og bilteknikere skal ikke tas med ved utregningen av de gjennomsnittlige timefortjenestene i bedriften, kun fagarbeidere og hjelpearbeidere. 

Fellesforbundet og NBF er blitt enige om de nye garantisatsene for 2021 i samsvar med ovennevnte retningslinjer.  

De nye satsene er: 

Fagarbeider: Kr. 214, 10 per time (87% av landsgjennomsnittet) 

Hjelpearbeider: Kr. 195, 50 per time (87% av landsgjennomsnittet)  

Det skal eventuelt etterbetales fra 1. januar 2020 dersom garantien slår ut. 

Ved spørsmål, kontakt undertegnede!