Foto: NTB

Kompensasjonsordning til bedrifter med utgifter til innreisekarantene

Nyhet

Publisert

Stortinget har vedtatt en midlertidig tilskuddsordning for bedrifter som har merkostnader som følge av innreisekarantene i forbindelse med covid-19. Bakgrunnen for ordningen er at mange bedrifter er påført kostnader som følge av reglene om innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Ordningen administreres av Brønnøysundregistrene, og det er allerede åpnet for å søke om kompensasjon av karantenekostnader. Hensikten med ordningen er at den skal bidra til å dekke bedriftens kostnader relatert til karanteneopphold. Tilskuddets størrelse er fastsatt til 1.000 kroner per arbeidstaker per døgn i innreisekarantene. Dette begrenses av inntil 20 døgn per tilskuddsperiode, og støtten vil også begrenses oppad til bedriftens faktiske merkostnader.

Eksempler på merkostnader er utgifter som er direkte knyttet til gjennomføringen av innreisekarantenen. Karanteneoppholdet må gjennomføres i Norge. Tilskuddsordningen omfatter ikke indirekte tap eller lønnskostnader.

Brønnøysundregistrene har opprettet en egen nettside og søknadsportal. Denne er svært informativ og gir god veiledning, se https://innreisekarantene.brreg.no/

Ordningen og regelverket er også godt beskrevet på NHOs arbeidsgiversider Arbinn, les mer her>

Hovedelementer i ordningen

 1. a) Tilskuddsreglene:

Innreisekarantenen må ha blitt gjennomført på et egnet oppholdssted som oppfyller vilkårene i karantebestemmelsene i smittevernloven.

 1. b) Beløp

Kompensasjonen er fastsatt til 1.000 kroner per arbeids eller oppdragstaker per døgn i karantene og kan ikke overstige foretakets merkostnader forbundet med innreisekarantenen.

 1. c) Tidsperiode

Det kan utbetales tilskudd for maksimum 20 dager per arbeids eller oppdragstaker i hver tilskuddsperiode. Det er ingen minimumsperiode for utbetaling av kompensasjon.

 1. d) Godkjent oppholdssted

Karantenested besørget av arbeidsgiver må være forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet dersom karantenen er gjennomført etter 22. februar 2021.

Søknadsfrister for respektive tomånedersperioder er:

 • Merkostnader fra 1. november 2020 til 31. desember 2020: Søknadsperiode 10. mai til 30. september 2021
 • Merkostnader fra 1. januar 2021 til 28. februar 2021: Søknadsperiode 10. mai til 30. september 2021
 • Merkostnader fra 1. mars 2021 til 30. april 2021: Søknadsperiode 10. mai til 30. september 2021

Det har kommet forslag om å utvide ordningen med tilskuddsperiode 1. mai til 30. juni 2021, men dette er så langt ikke vedtatt.

Noen sentrale krav for som må være oppfylt for å søke:

 • Være skattepliktig til Norge
 • Ha ansatte
 • Driver virksomhet som er lovlig
 • Kan dokumentere sin fullstendige eierstruktur
 • Foretaket må ha merkostnader knyttet til innreisekarantene
 • Ha overholdt krav til gjennomføring av innreisekarantene
 • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling
 • Ha oppfylt bestemte vilkår for arbeids/oppdragstakere som det søkes tilskudd for
 • Ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk

Søknad gjøres i Altinn og bedriftens merkostnader må bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Tilskudd utbetales fortløpende og senes innen 2 – 3 virkedager. I likhet med kompensasjonsordningen for næringslivet vil det være en innsynsløsning knyttet til tildelingene.

Om bedriften har spørsmål som ikke omfattes av nettsidene, er det opprettet en analog veiledningstjeneste som er bemannet med ressurser fra Brønnøysundregistrene, Regnskap Norge og Revisorforeningen.