Kompensasjonsordningen trappes ned

Nyhet

Publisert

I en pressemelding publisert 23. september varsler regjeringen at den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet vil få et mindre omfang enn tidligere. Bakgrunnen er at etter hvert som samfunnet gradvis åpnes opp igjen og aktiviteten i næringslivet øker, vil behovet for statlig støtte til næringslivet gradvis avta.

Næringsminister Iselin Nybø (V) viser til at aktiviteten i økonomien har tatt seg kraftig opp de siste månedene. Etter hvert som regjeringens gjenåpningsplan gjennomføres, vil bedriftene som har vært rammet også gradvis kunne øke aktiviteten til et mer normalt nivå. Det er fortsatt bransjer som sliter med ettervirkninger av pandemien og kompensasjonsordningen vil derfor vare ut oktober.

Endrer kravene for støtte

Kompensasjonsordningen for foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen vil vare ut oktober 2021, men i en ytterligere nedtrappet versjon i den siste tilskuddsperioden september og oktober 2021.

Terskelen for omsetningsfall heves fra 30 til 40 prosent for å bedre kunne målrette støtten mot de bransjene og bedriftene som fortsatt har behov for kompensasjon.

Videre justeres beregningsformelen. De faste, uunngåelige kostnadene skal nå multipliseres med omsetningsfallet i prosent, minus 40 prosentenheter, i stedet for et fratrekk på 30 prosentenheter som i dag. Den såkalte justeringsfaktoren i beregningsformelen holdes uendret.

Endringene i regelverket forutsetter godkjenning fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Færre tildelinger til bedrifter i bilbransjen

En fersk analyse fra Bilbransje24 underbygger hypotesen om at antall nye tildelinger til virksomheter i bilbransjen stadig går ned. Fra 9. august 2021 har ni bedrifter i sum blitt tildelt kr. 754.326. Dette dekker perioden januar til juni. Ser vi på siste tomåneders periode, mai og juni, er det gitt støtte til seks bedrifter i bilbransjen.

Totalt har 974 bilbransjebedrifter mottatt til sammen nær 120 millioner kroner så langt under ordningen.

Dette viser at behovet for støtte til bedrifter med stort omsetningsfall er ytterligere redusert. Men samtidig viser tallene at det fortsatt har vært behov for kompensasjonsordningen, og at ikke alle bedrifter i bransjen er friskmeldt.

Regjeringen følger opp revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2021 foreslo regjeringen å forlenge kompensasjonsordningen for næringslivet i to tomånedersperioder. Det vil si at ordningen også gjelder for juli/august og september/oktober, men i en nedtrappet versjon som gir sterkere insentiver til å øke den økonomiske aktiviteten.

Regjeringen ba samtidig om fullmakt fra Stortinget til å avvikle ordningen etter én tomånedersperiode dersom gjenåpningen av samfunnet har kommet tilstrekkelig langt på nasjonalt nivå. Det ble også foreslått at maksimal støtte per måned reduseres fra 40 til 10 millioner kroner fra september og bedt om fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer for å styrke insentivene til aktivitet ytterligere, dersom ikke ordningen avvikles.

Stortinget ga sin tilslutning til regjeringens forslag i forbindelse med behandlingen av RNB 2021 16. juni 2021.

Søknadsfrister

Bedrifter kan søke om tilskudd for periodene september – oktober 2020, november – desember 2020, januar – februar 2021, mars – april 2021 og mai – juni 2021. Søknadsfristen for disse periodene er 15. oktober 2021.

Tilskuddsperioden juli – august 2021 er nå åpnet for søknader, og søknadsfristen er 15. november 2021.

Les mer om ordningen og endringene

Du kan lese mer om ordningen på https://www.kompensasjonsordning.no/

Her finner du en oversikt over de vesentligste endringene i kompensasjonsordningen fra og med mars 2021.