Lønnsoppgjøret 2021 - lokale forhandlinger

Nyhet

Publisert

Lønnsoppgjøret mellom LO/YS og NHO er vedtatt. I år er det et såkalt mellomoppgjør. Det betyr at det bare var økonomi som var tema i de sentrale forhandlingene. Ingen endringer av tekstene til tariffavtalene i år.

Essensen i årets tariffoppgjør
 • Det generelle tillegget på kr. 2,25 per time fra 01.04.21.
 • Tillegget vil i hovedsak gjelde for samtlige ansatte i bedrifter med tariffavtale (For eksempel Biloverenskomsten).
 • Lokale tillegg fra det tidspunkt partene på bedriften blir enige.
 • De fire grunnleggende kriteriene som skal vektlegges ved lokale forhandlinger: Den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter.
 • Bedriftene må forklare disse kriteriene på en grundig og profesjonell måte. Veldig viktig!

De lokale forhandlingene innenfor Biloverenskomstens tariffområde blir neste steg i forhandlingene. Biloverenskomsten omfatter mekanikere, opprettere, lakkerere og delelagerpersonell.  

De lokale forhandlingene skal ta hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne, framtidsutsikter og arbeidskraftsituasjon – "de fire kriteriene". Det er vesentlig at bedriftene beskriver disse kriteriene i egen bedrift på en god og profesjonell måte. I år blir det kanskje viktigere enn noen gang å følge de grunnleggende fire kriteriene i forbindelse med de lokale forhandlingene!  

Resultatet av forhandlingene – økonomi:  
 •  LO/YS og NHO ble enige om å gi et generelt tillegg på 2,25 kr per timetil ansatte innenfor Biloverenskomstens tariffområdemed virkning fra 1. april 2020 (denne datoen er den samme for alle tariffområdene) 
 • Dette generelle tillegget skal gis til de ansatte (både organiserte og uorganiserte) innenfor Biloverenskomstens tariffområde.  
 • Tilsvarende innebærer dette at det generelle tillegget på kr. 2,25 også blir gitt for bilselgerområdene (HK og Negotia) med en økning av månedsfortjenesten med kr. 365.  
 • I tariffoppgjøret mellom LO og NHO (herunder Biloverenskomsten og bilselgeravtalene) er det anslått en total ramme på 2,7 %. Dette er et såkalt makroøkonomisk tall som antas å bli tallet for hele året 2021. Rammetallet betyr ikke at dette prosenttallet skal gis i lokalt lønnstillegg til de ansatte (mer om rammen nedenfor).  

Tallet i den anslåtte rammen inkluderer et overheng på 1 % (effekten av fjorårets lønnsoppgjør i dette kalenderåret). Det generelle tillegget (inklusive et lavlønnstillegg som ikke omfatter bilbransjen) er kostnadsberegnet til 0,%. Det er ikke mulig å kostnadsberegne nå hva som for eksempel blir gitt i gjennomsnitt i lokale lønnstillegg NBFs medlemsbedrifter.  

I rammen vil også være de mulige lokale lønnstilleggene samt alle andre former for lønnsvekst i bedriftene (f.eks. økning av kompetanse- og ansiennitetstillegg i år) 

Viktig å huske på ide lokale forhandlingene 

Mange av NBFs medlemsbedrifter er formelt bundet av tariffavtaler. I alle disse avtalene er det bestemmelser om at de ansatte har rett til å ha lokale forhandlinger med ledelsen hvert år.  

Dette gjelder i hovedsak både Biloverenskomsten og bilselgeravtalene som er de tariffavtalene som NBF forhandler på vegne av bransjen. Men medlemsbedriftene er også bundet av andre tariffavtaler - for eksempel Standardoverenskomsten eller Funksjonæravtalen mellom NHO/NBF – LO/YS. 

 • Rammen på 2,7 prosent er begrunnet i flere årsaker. Prisveksten anslås til å bli ca. 2,8 %.  MenNorge er jo fremdeles i en krevende økonomisk situasjon som følge av den pågående pandemien. Selv om aktivitetsnivået både på salgssiden og ettermarkedet har økt er det ikke tvil om at det fremdeles kan være store avvik i økonomien til mange av NBFs medlemsbedrifter.  

Det vil nesten uansett økonomi i den enkelte bedrift i år herske usikkerhet om utviklingen av pandemisituasjonen og hva den nærmeste fremtid vil bringe. 

 • Norges høye lønnsnivå reduserer generelt i tillegg vår konkurranseevne og det er også en god grunn til å finne et balansert lønnsoppgjør. 
 • Den enkelte bedrift må selv vurdere om det er grunnlag for å gi lokale tillegg i samsvar med bedriftens økonomiske situasjon. 
 • De fire kriteriene skal være utgangspunktet for forhandlingene (se nærmere Biloverenskomsten § 7 nr. 4) – disse bør ledelsen nøye gjennomgå og forklare i forhandlingene:  
  • Bedriftens økonomi (generell inntjening og resultat) 
  • Produktivitet (den enkelte bedrifts produktivitet) 
  • Fremtidsutsikter (gjelder både den enkelte bedrift, bilbransjen og makroøkonomiske utsikter for landet generelt. Og hva skjer med pandemisituasjonen? Hva med ettermarkedetog nybilsalget i 2021? 
  • Konkurranseevne (konkurranseevnen til den enkelte bilbedrift i bilmarkedet og markedet for øvrig) 
 •  Forhandlingsprosessen: Skal skape forståelse for bedriftens situasjon og etablere en felles oppfatning av bedriftens økonomiske status. Sikre tillitsvalgte og ansatte nødvendig informasjon før forhandlingen starter. I tillegg:  
  • Avklar hvem som skal forhandle på vegne av klubben 
  • Viktig at tillitsvalgte har klare fullmakter fra medlemmene i klubben, slik at enighet kan oppnås så tidlig som mulig uten at alle medlemmer må høres i alle spørsmål.
  • Dersom faste lønnstillegg kan gi store negative virkninger på lengre sikt er det mulig å gi engangsbeløp som et alternativ.
  • Dersom partene ikke blir enige i de lokale lønnsforhandlingene, må det nedfelles skriftlig i en protokoll hva uenigheten går ut på og eventuelle konsekvenser av en slik uenighet.  

Les mer om generelle tips om lokale forhandlinger her > 

greenhands.png
Mer detaljert om de lokale forhandlingene nedenfor:
 

Viktig å huske på i forhandlingene: 

Mange av NBFs medlemsbedrifter er formelt bundet av tariffavtaler. I alle disse avtalene er det bestemmelser om at de ansatte har rett til å ha lokale forhandlinger med ledelsen hvert år.  

Dette gjelder både Biloverenskomsten og bilselgeravtalene. Medlemsbedriften kan også værbundet av andre tariffavtaler for eksempel Standardoverenskomsten eller andre tariffavtaler mellom NHO/NBF – LO/YS 

 • Rammen på 2,7 er beskrevet tidligere. Selv om aktivitetsnivået både på salgssiden og ettermarkedet har økt er det ikke tvil om at det fremdeles kan være store avvik i økonomien til mange av NBFs medlemsbedrifter. Det vil nesten uansett økonomi i den enkelte bedrift i år herske usikkerhet om utviklingen av pandemisituasjonen og hva den nærmestfremtid vil bringe.  
 • Norges høye lønnsnivå reduserer generelt i tillegg vår konkurranseevne og det er også en god grunn til å finne et balansert lønnsoppgjør. 
 • Den enkelte bedrift må selv vurdere om det er grunnlag for å gi lokale tillegg i samsvar med bedriftens økonomiske situasjon.  
 • De fire kriteriene skal være utgangspunktet for forhandlingene (se nærmere Biloverenskomsten § 7 nr. 4) – disse må ledelsen nøye gjennomgå for egen bedrift og forklare i forhandlingene:  
  • Bedriftens økonomi (generell inntjening og resultat) 
  • Produktivitet (den enkelte bedrifts produktivitet) 
  • Fremtidsutsikter (gjelder både den enkelte bedrift, bilbransjen og makroøkonomiske utsikter for landet generelt. Og hva skjer med pandemisituasjonenHva med ettermarkedet og nybilsalget i 2021? 
  • Konkurranseevne (konkurranseevnen til den enkelte bilbedrift i bilmarkedet og markedet for øvrig) 
 • Forhandlingsprosessen: Skal skape forståelse for bedriftens situasjon og etablere en felles oppfatning av bedriftens økonomiske status. Sikre tillitsvalgte og ansatte nødvendig informasjon før forhandlingen starter. I tillegg:  
  • Avklar hvem som skal forhandle på vegne av klubben 
  • Viktig at tillitsvalgte har klare fullmakter fra medlemmene i klubben, slik at enighet kan oppnås så tidlig som mulig uten at alle medlemmer må høres i alle spørsmål. 
  • Dersom faste lønnstillegg kan gi store negative virkninger på lengre sikt er det mulig å gi engangsbeløp som et alternativ. 
 • Dersom partene ikke blir enige i de lokale lønnsforhandlingene må det nedfelles skriftlig i en protokoll hva uenigheten går ut på og eventuelle konsekvenser av en slik uenighet. Les mer om "dagsing" nedenfor. 
prosentsky.jpg
Les mer utfyllende i det videre: 

Usikre fremtidsutsikter ? 
Det er åpenbart at pandemisituasjon vil innebære stor usikkerhet for bilbransjen i 2021.   

Flere bedrifter i bransjen har hatt gode resultater i 2020. Dette vil kunne gi seg utslag i høyere lønnskrav fra de ansatte enn tidligere.  

Lokale forhandlinger 
Det slås fast i Biloverenskomsten § 7 pkt. 4, at det én gang hvert avtaleår skal føres forhandlinger om en eventuell regulering av fortjenestenivået. Forhandlingene skal ta hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske situasjon, produktivitet, konkurranseevne, fremtidsutsikter og arbeidskraftsituasjon. 

NB: Bestemmelsen omhandler ikke endringer av selve lønnssystemet. Forhandlinger om endringer av bedriftens lønnssystem kan også diskuteres når de lokale forhandlingene er i gang. Vi anbefaler likevel at partene forhandler om eventuelle endringer i lønnssystemet som sådan utenom tidspunktet for de lokale forhandlingene. 

En mulig ramme på Biloverenskomstens tariffområde på 2,7 % for 202inkl. overheng, sentrale og lokale forhandlinger betyr ikke at de ansatte kan forvente å få et lønnstillegg i den størrelsesorden på toppen av den lønnen de har i dag. Rammen på 2,7 % er bare en indikasjon på hva lønnstilleggene vil kunne bli samlet i hele 2021, og har ikke noe med nivået på hva et eventuelt lønnstillegg skal være i den enkelte bedrift 

 • 1 % er det såkalte overhenget – gjelder for Biloverenskomstens tariffområde 
 • 0,% av rammen er i hovedsak knyttet til det generelle tillegget på kr. 2,25 inkl. et lavtlønnstillegg som ikke berører NBFs medlemsbedrifter. Denne summen, vil være en kostnad bedriftene uansett vil få. Og denne summen er blitt gitt gjennom de sentrale forhandlingene. 
 • Resten av rammen vil kunne indikere mulige lokale gjennomsnittlige tillegg innenfor de aktuelle tariffområdene.  
 • Et eventuelt lokalt tillegg gis med virkning fra den datoen partene blir enige iht de fire kriteriene. Lokale tillegg blir vanligvis gitt fra 1.6 eller 1.7 eller fra det tidspunkt de lokale parter blir enige. 

Enkelt sagt – det som koster penger i årets lønnsoppgjør (nominelt beløp) er kr. 2,25 fra 1.4.21 og det lokale tillegget den enkelte bedrift ser seg i stand til å gi basert på de fire kriteriene.  

Forhandlingsprosessen 

Det er viktig at du som arbeidsgiver kontinuerlig sørger for informasjon om hvordan bedriftens økonomiske status er. Forståelse for bedriftens situasjon vil skape en felles oppfatning av den økonomiske virkeligheten. Forhåpentligvis gir det et bedre grunnlag for å bli enige i de lokale lønnsoppgjørene. 

Sørg også for at de tillitsvalgte og øvrige ansatte får nødvendig informasjon om de lokale forhandlingene før de formelt begynner. Avklar tidlig hvem som skal forhandle på vegne av klubben, og hvilke fullmakter de tillitsvalgte har fått fra sine medlemmer. 

Tips: Viktig at de tillitsvalgte har klare fullmakter fra medlemmene i klubben, slik at en forhandlingsløsning kan oppnås så tidlig som mulig, og uten at alle medlemmene må høres i et hvert spørsmål som oppstår i forbindelse med forhandlingene. 
Det er ikke noe i veien for at bedriften tar hensyn til mulige negative virkninger faste lønnstillegg kan ha på lengre sikt. Det kan derfor gis engangsbeløp i stedet for regulære lønnstillegg for å redusere denne negative virkningen. 

Lønnsstatistikk for Norge – og distriktsvise tall  

Lønnsstatistikk utarbeides årlig av NHO for NBFs medlemsbedrifter. Denne viser gjennomsnittslønn for fagarbeidere dvs en total timefortjeneste (inklusive bonus, smuss- og skifttillegg). Statistikken omhandler fagarbeidergruppene bilmekanikere, bilskadereparatører, overflatebehandlere, lagermedarbeidere og bilklargjørere. 

Les mer om statistikken i din digitale verktøykasse >

Et råd til slutt: 

Vær oppmerksom på bestemmelsene om dagsing i Biloverenskomsten! 

Dersom partene ikke blir enige i de lokale lønnsforhandlingene, må det nedfelles skriftlig i en protokoll hva uenigheten går ut på og eventuelle konsekvenser av en slik uenighet. 

I bedrifter som er bundet av tariffavtale – Biloverenskomsten – kan de organiserte varsle såkalt dagsing. Det innebærer at de som jobber innenfor verkstedet og delelageret én måned etter at uenighetsprotokoll er laget, og etter at en av partene har krevd avholdt et organisasjonsmessig møte, kan gå ned til 45 % arbeidsytelse og med tilsvarende lønn. Dette kan kalles en tariffavtaleregulert ”gå-sakte-aksjon”. Men de ansatte må være på jobb hele dagen. Reglene finner vi i Biloverenskomsten § 7. 

Det må understrekes at de organiserte altså ikke kan gå til oppsigelse av lønnsavtalen/varsle dagsing før det er avholdt et organisasjonsmessig møte mellom NBF og Fellesforbundet hvis en av partene skulle ønske det. Men bedriften/de tillitsvalgte må kreve dette møtet snarest etter at det konstateres uenighet mellom partene – ”uten ugrunnet opphold” (det betyr at forhandlingene bør gjennomføres i løpet av maks en 10 dagers periode etter at uenigheten har oppstått). 

Bedriften vil i kraft av sin styringsrett kunne utbetale det tilbudte beløpet i de lokale forhandlingene dersom ingen av partene innen rimelig tid "forfølger videre" uenigheten som er nedfelt i protokollen.  

Det er sjelden at slike dagsingsaksjoner oppstår, men vær "føre var"! Kostnadene for både bedrift og ansatt kan bli store dersom slike aksjoner skulle oppstå. 

Ta kontakt med NBFs forhandlingssjef Hans Tore Hagland, eller advokat Line M. Dolles dersom det skulle være flere spørsmål om lønnsoppgjøret.