Planlegg sommerferieavviklingen 2021

Nyhet

Publisert

Selv om det tilhører arbeidsgivers styringsrett å bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie, så skal arbeidstaker bli hørt i forkant, og arbeidsgiver plikter å diskutere plasseringen av ferien med den enkelte eller med vedkommendes tillitsvalgte, jf. Ferieloven § 6.

Drøfting skal gjøres i "god tid før ferien". Vurderingen er skjønnsmessig, men det betyr at drøftingene må foretas så tidlig at vedkommende får en reell mulighet til å påvirke plasseringen av ferien.

Varslingsfrist for ferie er som hovedregel to måneder før ferien starter. Ferie kan fastlegges etter kortere varslingsfrist ved "særlige grunner". Driftsutfordringer knyttet til koronapandemien kan etter omstendighetene utgjøre slike særlige omstendigheter. Dette må likevel vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Det hører inn under arbeidsgivers styringsrett å bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie. Ferieloven setter likevel visse grenser for styringsretten.

Ferieavvikling skal drøftes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/tillitsvalgte. Dersom partene ikke blir enige om plassering av ferie, kan arbeidsgiver fastsette ferien innenfor ferielovens grenser. Etter ferieloven har arbeidstakeren rett til å få tre uker ferie samlet i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september, jf. § 7 nr. 1. Restferien, dvs. én uke og én dag, har man rett til at gis samlet innenfor ferieåret, jf. § 7 nr. 2. 

For arbeidstakere som har avtalefestet en femte ferieuke er ikke denne regulert i ferieloven. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om når disse dagene skal tas ut som ferie, ligger det innenfor arbeidsgivers styringsrett å beslutte når disse feriedagene skal tas ut i løpet av året.

Arbeidstakere over 60 år som har en ekstra ferieuke, kan selv bestemme når denne ekstra ferieuken skal avvikles.

Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen.

Hovedregelen er at en avtale om ferie er bindende mellom partene, men at ferien kun unntaksvis i tilfellet som beskrevet over, kan endres av arbeidsgiver. Hvorvidt det foreligger "uforutsette hendinger" som skaper "vesentlige driftsproblemer" for arbeidsgiver må vurderes i det enkelte tilfellet.

Fastsettelse av ferie skal drøftes med de ansatte, og der man ikke kommer til enighet fastsetter arbeidsgiver ferietiden inne for lovens grenser. Det betyr eksempelvis at arbeidstaker har krav på hovedferie på 18 dager mellom 1. juni og 30. september.

Ferie for permitterte

Ferielovens bestemmelser om fastsettelse av ferie gjelder også under permittering.
Bedrifter som har permittert ansatte fastsetter ferie for disse som normalt.

Dersom arbeidstaker fortsatt er permittert når ferietiden inntrer, innebærer ferie et avbrudd i permitteringen. Ferie avvikles som normalt, og arbeidstakeren har rett på feriepenger. 

Det er viktig at arbeidsgiver er oppmerksom på at ferie skal fastlegges også for ansatte som er permittert. I motsatt fall risikeres en opphopning av ferie som må tas ut på et senere tidspunkt i ferieåret.

Se for øvrig flere spørsmål om ferie og ferieavvikling på NHOs arbeidsgiversider Arbinn >

line kontaktkort.JPG