Resultatene fra Næringslivets økonomibarometer for tredje kvartal er klare

Nyhet

Publisert

Resultatene fra Næringslivets økonomibarometer for tredje kvartal viser ytterligere bedring av markedssituasjonen, økte utsikter for investeringer og økt arbeidskraftbehov for NBFs medlemmer. Samtidig melder bedriftene i undersøkelsen om at manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft er det største hinderet for ekspansjon.

Gjennom pandemien har NBF fulgt medlemmene i tett, blant annet gjennom medlemsundersøkelser, innspillmøter og webinarer. En annen undersøkelse som har gått over lengre tid og uavhengig av pandemien, er Næringslivets økonomibarometer (NØB). Dette er en kvartalsvis undersøkelse som går til daglig leder i alle NHOs medlemsbedrifter/hovedenheter med flere enn to ansatte. Bedriftene gir sin vurdering på områder som markedssituasjon, markedsutsikter, sysselsettingsutsikter, arbeidskraftsbehov og hinder for ekspansjon og nye investeringer.

Totalt antall svar i denne NHO-undersøkelsen ligger på rundt 3.000 hvert kvartal. Resultatene i NØB vektes til å reflektere NHOs medlemsbase. I siste undersøkelse, som ble gjennomført i begynnelsen av september 2021, besvarte 134 av NBF-medlemmer på Næringslivets økonomibarometer. 

Svarene fra NBFs medlemmer for tredje kvartal viser at pilene i stor grad peker i samme retning som ved forrige undersøkelse. Det er stabilitet i vurderingene fra respondentene. Det store flertallet av våre medlemmer har de siste fem kvartalene meldt om et tilfredsstillende eller godt marked. Etter forholdene går det bra i bilbransjen.

Troen på fremtiden er også på vei opp. Etter et 2020 dominert av pessimisme ser bedriftene mer positivt på situasjonen og utviklingen de neste seks til tolv månedene. Men det er noen utfordringer. Dette kommer til syne rundt forventninger til markedet fremover og til utviklingen i driftsresultat. En mulig forklaringsvariabel er leveringsutfordringene som følge av mangel på halvledere.

Den aller største hinderet for nye investeringer og vekst er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Mange opplever at de ikke kan øke kapasiteten på verkstedet eller i salgshallen fordi de ikke får tak i fagarbeidere eller selgere. Man er også redd for at rammebetingelsene vil endre seg. Hvordan ser avgiftene ut neste år, hva med innføring av merverdiavgift på elbiler, kommer det bompenger, vil folk få kjøre osv. Dette skaper usikkerhet.  

Markedssituasjonen

Respondentene ble bedt om å vurdere markedssituasjonen for bedriften. 62% melder om god markedssituasjon mens 34% oppfatter den som tilfredsstillende. Tilsvarende andel fra forrige måling for andre kvartal var henholdsvis 55% og 42%. Andelen som har vurdert markedssituasjonen som dårlig, har ligget jevnt lavt gjennom 2021.

Markedssituasjonen.png

Markedsutsiktene

Når det gjelder utsiktene fremover for de neste seks til tolv månedene, utgjør andelen som vurderer en uendret situasjon 67%. Dette er en økning sammenlignet med hva respondentene meldte om i forrige kvartal. Samtidig er andelen som forventer en bedring fremover redusert i forhold til verdiene fra forrige kvartal. Andelen som vurderer en nedgang utgjør 11%, tilsvarende forrige kvartal utgjorde 8%.

Tallene viser dermed at to av tre respondenter forventer at markedet neste seks til tolv måneder vil være uendret i forhold til i dag og at vel en av fem forventer en økning.

Markedsutsiktene.png

Markedsindeks

Basert på besvarelsene fra medlemmene på markedssituasjon og markedsutsikter, kan det utledes en markedsindeks ved å se på differansen mellom positive og negative svar, se figuren under. Denne viser andelen bedrifter som svarer at situasjonen er god eller skal bedres fratrukket andelen som svarer at situasjonen er dårlig eller forventes forverres. Grafen kan tolkes ved at en positiv nettoverdi gir uttrykk for en økning og vekst i produksjonen. Som figuren viser, er det en vekst i vurderingen av markedssituasjonen gjennom flere kvartaler, men samtidig en nedgang i markedsutsiktene siste kvartal.

Markedsindeks.png

Markedsutsikter

Bedriftene har vurdert utsiktene neste seks til tolv måneder på tre områder. Dette er salgspriser, driftsresultat og investeringer. Figuren under viser differansen i positive og negative svar. Investeringstakten forventes å stige neste periode. Når det gjelder salgspriser, viser forventningene en uendret takt. Trendkurven på driftsresultat er endret og denne peker nå noe ned i forhold til foregående kvartaler.

Markedsutsikter NBFs medlemmer.png

Sysselsetting og arbeidskraftbehov

Medlemmene ble også bedt om å gi en vurdering av utsiktene for sysselsetting inneværende år. Figuren under viser måling gjort i tredje kvartal fra 2017 til 2021, altså de siste fem årene. Følgelig ligger vurderinger gjort under korona i besvarelsen, som viser at andelen som forventer en bedring eller uendret situasjon fremover er økt og at en lavere andel forventer forverring.

Når det gjelder bedriftenes forventninger til arbeidskraftbehov tre måneder, så forventes det fortsatt nedgang i oppsigelser og permitteringer. Etter en periode med fallende trend, viser figuren under en økning i forventningen rundt gjennomføring av nedbemanninger ved naturlig avgang kommende tremånedersperiode.  

Sysselsettingsutsiktene.png

Arbeidskraftsbehov.png

Hinder for ekspansjon og nye investeringer

Tilbakemeldingene i undersøkelsen viser at medlemmene vurderer manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft som det største hinderet for ekspansjon og nye investeringer. Lite forutsigbare rammebetingelser og økte innkjøpspriser er også pekt på som store utfordringer. Redusert omsetning og synkende ordreinngang følger deretter.

Manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft vurderes nå som en større utfordring blant respondentene i forhold til forrige kvartal.  

Hinder for ekspansjon.png

Ønsker du å lese mer om resultatet fra våre medlemsundersøkelser eller få et innblikk i ulike tall- og faktagrunnlag om bilbransjen? Ta en titt på NBFs nøkkeltalsside >