Foto: Shutterstock/NTB

Det nye Bilpleiefaget – nå ser vi lyset i tunnelen

Nyhet

Publisert

I drøye fem år har arbeidet med etablering av bilpleie som en egen fagutdanning pågått. Først i 2020 var vi helt sikre på at bilpleiefaget kommer som en del av bilfagene.

Dette har vi ventet på i 20 år, var det noen som uttalte seg. Ja, veldig mange over hele landet har ventet på nettopp dette, og nå er bilpleiefaget blitt en realitet.

I mars 2019 startet arbeidet med å utvikle læreplaner og utarbeide kompetansemål om hva bilpleiefaget skal inneholde. For å få en god bredde i faget måtte det gjøres noen grep om hvem og hva faget skulle omfatte.

Dette er nå på plass og læreplanen ligger ute til offentlig høring på Utdanningsdirektoratets nettsider, og høringen vare frem til 25. april. Det anbefales om at alle som har en tilknytning til bilpleiebransjen om å logge seg inn på Høring Vg3 bilpleiefaget (udir.no) og lese høringsnotatet. Kommenter gjerne om fagets innhold eller mangler i forbindelse med læreplanen.

Når høringen er ferdig vil Udir sammen med læreplangruppene foreta siste justeringer ut ifra de tilbakemeldinger som måtte komme. Innen sommeren vil alt være klart, og bilpleiebransjen kan begynne å signere lærekontrakter. Henvendelser om ønske om å ha lærling i bilpleiefaget kan gjøres til det lokale opplæringskontoret i Bilfagene.

Hvem kan bli lærebedrift?

For å kunne bli en lærebedrift i bilpleiefaget må bedriften innfri noen kriterier. Kriteriene vil handle om å kunne ivareta lærlingen/lærekandidaten og gi den opplæring som kreves i henhold til læreplanen. Dersom dette ikke kan gjennomføres i egen bedrift, må man ha en hospiteringsavtale med andre bedrifter for å kunne dekke de kompetansemål som mangler. Det lokale opplæringskontoret hjelper til med dette. De endelige kriteriene må vi komme tilbake til, men de vil være på plass i god tid før sommeren. Det er fylkeskommunen sammen med Yrkesnemda som godkjenner nye lærebedrifter. Før det kan søkes godkjenning som lærebedrift må læreplanen være på plass og godkjent av Udir. Det lokale opplæringskontoret vil kunne hjelpe med søknad om godkjenning som lærebedrift.

Eksempel på en seriøs lærebedrift i bilpleie

Carshine As i Kristiansand – Miljøfyrtårnsertifisert og godkjent av Norges Bilbransjeforbund, en bilpleiebedrift som det står respekt av.

Les mer om Carshine her > 

Bilpleieverksted

Norges Bilbransjeforbund (NBF) har en godkjenningsordning, NBF godkjenning, for de som ønsker å være medlemsbedrift i NBF. For å kunne bli dette må man være et salgsorgan eller et verksted for motorkjøretøy. Bilpleiebedrifter, eller også kalt bilpleieverksted har nå muligheten for å søke godkjenning og medlemskap i NBF. Dette vil være et stort fortrinn i konkurransen om de seriøse og kvalitetsbevisste kundene. For å få dette medlemskapet må man innfri noen kriterier som man får tilgang til ved å henvende seg til NBF.

Privatister og praksiskandidater

Veldig mange bilpleieverksteder har ansatte som ønsker fagbrev/kompetansebrev i Bilpleiefaget. For å kunne søke om fagbrev må man kunne dokumentere minst fem års allsidig praksis i bilpleie. Man må også gjennomføre og bestå en skriftlig eksamen i faget før man deretter kan meldes opp til en praktisk prøve. Det er læreplanen som legges til grunn for både skriftlig eksamen og den praktiske prøven. Derfor vil det være nødvendig å jobbe med denne en tid i forveien. Eksamen blir gjennomført kun to ganger i året, vår og høst. Den praktiske prøven kan gjennomføres hele året.

Skriftlig eksamen og praktisk prøve

Arbeidet med å lage eksamensoppgaver starter rett over sommeren. Den første runden med eksamener i Bilpleiefaget vil da først kunne gjennomføres våren 2022. Når eksamensresultatet er klart, vil det være mulig å melde seg opp til praktisk prøve. Med andre ord så vil de første fagprøvene som privatist/praksiskandidat kunne gjennomføres fra august 2022.

Kompetanseprøve og kompetansebrev

Kompetanseprøve er en praktisk prøve ut ifra en tilpasset læreplan. Dersom man ikke har behov eller ønske om å ta et fullstendig fagbrev, kan prøven tilpasses etter forhåndsutvalgte kompetansemål i læreplanen. Med dette kan den praktiske prøven tilpasses ut ifra forutsetning, kompetanse og ønsker hos den enkelte. Det er da heller ikke et krav om fullført og bestått skriftlig eksamen i faget.

Vi vil komme med mer info når alle detaljer er ferdig utarbeidet.

Spørsmål om bilpleiefaget og lærling/privatist kan rettes til det lokale opplæringskontoret i Bilfagene, eller til undertegnede.

Bilbransjens Opplæringskontor Sør v/Torstein Haraldseid

Epost: torstein@bilfagsor.no

Tlf 91170290

vidar til blogg og nettside.PNG

Her kan du se bilder av Carshines bilpleieanlegg > 

Carshines galleri.PNG

Fotomontasje: Carshine.no