HMS

HMS er basisen for arbeidet med Miljøfyrtårn. HMS og internkontrollforskriften (Internkontrollforskriften § 5) stiller krav til hvordan virksomheten organiserer arbeidet knyttet til helse, miljø og sikkerhet (indre og ytre miljø). Det overordnede målet med dette temaet er en grundig forankring av Miljøfyrtårn i virksomhetens HMS-/Internkontrollsystem.

Et velfungerende HMS for virksomheter bør inneholde følgende:

 • Oversikt over lover og forskrifter,
 • Rutiner for opplæring av ansatte på HMS
 • Medvirkning av ansatte i HMS-arbeid (personalmøter minimum to ganger pr år med HMS på agendaen).
 • Mål for helse miljø og sikkerhet (inklusive mål for arbeidsmiljø og ytre miljø inndelt i overordnet mål, delmål med tilhørende tiltak)
 • Oversikt over organisasjonen med ansvarsoppgaver
 • Risikovurdering og handlingsplan
 • Vernerunde for fysisk arbeidsmiljø
 • Vernerunde for psykososialt arbeidsmiljø
 • Stoffkartotek for kjemiske stoffer
 • Oppdatert branninstruks og info til ansatte
 • Brannøvelser
 • Tilgang til førstehjelpsutstyr
 • Førstehjelpskurs
 • Avviksrapportering
 • Årlig vurdering om HMS systemet fungerer etter hensikten, inklusive oppdateringer av gjeldende bransjekrav for virksomheten (årlig systemrevisjon).

Veiledning til Internkontrollforskriften finnes på arbeidstilsynets webside