Arbeidet med sikre bilskadereparasjoner

Den teknologiske utviklingen i bilindustrien har ført til at dagens biler er svært avanserte og komplekse, noe som igjen stiller store krav til dem som utfører bilreparasjoner, og da særlig bilskadereparasjoner.

I flere år har en arbeidsgruppe med representanter fra Statens vegvesen, bilbransjen og forsikringsbransjen samarbeidet om sikre bilskadereparasjoner. Målsettingen med arbeidet har vært å sikre at alle bilers opprinnelige aktive og passive sikkerhet opprettholdes etter skadereparasjoner.

Arbeidsgruppen har utarbeidet mange forslag til hvordan man kan bidra til å opprettholde bil- og trafikksikkerheten. Flere av forslagene er allerede innført i praksis, og noen har også bidratt til viktige forskriftsendringer.

Ett av de viktigste tiltakene er å sikre at verkstedene som skal reparere er kvalifiserte, både til å reparere det aktuelle bilmerket og til å reparere den aktuelle skaden. Dagens biler er på ingen måte like, og derfor er det viktig at den enkelte bil tas hånd om av verksteder med den rette kompetansen.

Derfor stilles det i dag krav til verkstedene som utfører bilskadereparasjoner om at de har tilgang til og følger bilprodusentenes reparasjonsmanualer, at de oppfyller myndighetenes og bilprodusentenes krav til kompetanse, verktøy og utstyr, samt at de dokumenterer reparasjoner av omfattende skader. Arbeidsgruppen har i forbindelse med dette utarbeidet mange av de nye kravene, samt egenerklæringen som benyttes til å dokumentere skadereparasjonene.

Det er viktig at alle involverte parter er kjent med at det eksisterer slike krav. Omtrent 85 % av alle bilskadereparasjonene i Norge dekkes gjennom bilforsikringen, og derfor er det viktig at forsikringsbransjen er kjent med kravene og kun tillater at det er kvalifiserte verksteder som reparerer forsikringsskadene. I tillegg må alle bileiere og alle som er i befatning med bilskadereparasjoner være bevisste på at kravene finnes.

Disse sitter i arbeidsgruppen Sikre bilreparasjoner