Retningslinjer for dokumentasjon av omfattende skadereparasjoner

Det er nå et forskriftskrav om at omfattende skadereparasjoner skal dokumenteres. Hva som defineres som omfattende skade og hvilke krav som stilles til dokumentasjon kan du lese mer om her.

I kjøretøyforskriftens § 7-2 pkt. 2.1.  står det, "For kjøretøy som er reparert etter omfattende skade i forbindelse med kollisjon, utforkjøring eller liknende, skal det dokumenteres at reparasjonen er utført i henhold til kjøretøyprodusentens anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder".

Dette betyr at bilskadeverkstedene må ha et bevisst forhold til hva som defineres som omfattende skade, og være bevisste på at dersom reparasjonen faller innenfor definisjonen utløses krav om dokumentasjon. Definisjonen på omfattende skade er "skade eller deformasjon på kjøretøyets struktur eller bærende elementer av et slikt omfang at kjøretøyet må målrettes". Nærmere beskrivelse av omfattende skade finnes i retningslinjene nevnt avslutningsvis.
I de tilfellene hvor skadetaksten beskriver skadeklasse og denne inkluderer målretting i kombinasjon med skadeklasse 2 eller 3, så er skaden å anses som omfattende, og den skal dokumenteres.

Dokumentasjonen skal arkiveres i minimum 5 år og inneholde følgende:

  • Målebrev/dokumentasjon av riktige karosserimål
  • Utskrift fra hjulstillingskontroll/4-hjulsmåling
  • Bilder som viser avgjørende elementer i reparasjonsmetodene
  • Riktig utfylt og signert egenerklæringen

Statens vegvesen har utarbeidet retningslinjer for hele verkstedforskriften. Nærmere informasjon om skadeverksted 01 og 02 finnes under pkt. 1.2.2.3 og 1.2.2.4 i retningslinjene, samt at det finnes nærmere informasjon om hvordan reparasjon av omfattende skadereparasjoner skal dokumenteres i punkt 1.4.1.1.

Les retningslinjene her. Bruk fullskjermikonet nede til høyre for å forstørre brosjyren.