Lover og regler bransje- og kundesaker

Lovene som gjelder for salg av bil og verkstedtjenester skiller mellom hvem salget og tjenesten retter seg mot. Dersom kunden er en forbruker, har lovgiver gitt egne regler, som i stor grad er ufravikelige (eksempelvis forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven). Lovgiver mener det er ubalanse i avtaleforholdet mellom næringsdrivende og forbruker. Forbruker er den svake part i forhold til næringsdrivende og har særlig beskyttelsesbehov.

Det er verdt å merke seg at det også stilles større krav til en profesjonell aktør i avtaleforholdet enn det gjøres til en forbruker. Vårt råd er å sørge for gode rutiner i forbindelse med avtaleopprettelse. Sørg for å få nedtegnet opplysninger og enighet skriftlig! En uklar avtale med en forbruker vil som regel fortolkes i disfavør av forhandler og verksted, som er den profesjonelle part.

Innenfor næringsjuss og kundesaker, er følgende lover de mest sentrale: