Hvem blir "Årets Blinklys" på Bilbransjens dager?

HMS, Nyttekjøretøy, Skade/lakk, Bilsalg, Forhandler og servicemarkedsdrift

Neste kåringen av Årets Blinklys skjer 26. november 2024.

Alle medlemmer i NBF kan melde seg som kandidat til å vinne prisen - uansett størrelse. I nominasjonen vil juryen vektlegge innsendte tiltak uavhengig av virksomhetens størrelse. Med andre ord, det er selve tiltaket som er viktig, ikke størrelsen som teller her. 

Hva er Årets Blinklys?

Hva er Årets Blinklys?

Årets Blinklys er en inspirasjonspris for bærekraftstiltak i bilbransjen, den ble lansert i 2022.

Målet er å berømme bransjeaktører som gjør gode tiltak og samtidig fortelle om det til så mange som mulig. Nå har dere sjansen. Da kan flere bli inspirert til å gjøre det samme, i sine virksomheter og dermed få en større effekt. I 2024 er det enkelt tiltak som vektlegges. Et godt bærekraftsarbeid består av titalls ulike tiltak og vi ønsker å høre om flere av disse. 

Juryen nominerer tre, som bransjen skal stemme på. Avstemmingen starter noen uker før Bilbransjens dager og stenger kort tid før middagen, hvor vinneren blir annonsert. 

Årets Blinklys for 2024 deles ut på Bilbransjens dager 26. november 2024. 

Fristen for å sende inn sitt kandidatur er 13. september 2024. 

Kandidatkriterier

Sharing is caring!

Årets Blinklys handler om at hele bilbransjen skal operere på bærekraftig vis. For å få til det, trengs ekte eksempler slik at mange flere lettere kan oppdage og gjennomføre gode tiltak. 

Om din virksomhet passer inn under kandidatkriteriene her, nøl ikke med å dele det dere har gjort med oss andre. 

Fristen for å sende inn en kandidat er 13. september 2024.

Kandidaten

 • Bransjeaktøren må være medlem av NBF eller i en pågående søknadsprosess om medlemskap i NBF.​

 • Alle medlemmer av NBF kan melde seg som en kandidat – uansett størrelse på virksomheten.  Med andre ord er det ikke størrelsen som teller her, men hva man har klart å få til. 

 • Se ide-guide for inspirasjon, dere har kanskje tiltak som står på denne listen, men hvordan en planlegger og gjennomfører er avgjørende for om det blir et godt tiltak. Det er det som gjør deres tiltak unikt. 

 • ​Alle de tre nominerte må delta på Bilbransjens dager 26.- 27. november 2024. Dette fordi prisutdelingen vil foregå under middagen på denne konferansen. Vinneren må da kunne stille med minimum en representant på scenen. ​

 • Alle nominerte må sende inn til NBF en egenprodusert film på maks 1:30 minutter innen (1. november 2024). Filmen skal benyttes både for promotering av de nominerte og i forbindelse med den digitale avstemmingen som vil foregå litt før og under Bilbransjen dager. Det må kunne komme klart frem i filmen hvem den nominerte er og hvilke tiltak som er jobbet med. Se tidligere vinnere og nominerte for inspirasjon. 

Tiltakene 

Kandidatens bærekraftstiltak må kunne knyttes til minimum ett av følgende forhold:

kandidatkriterier.jpg

Disse blir ofte kalt de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling. Litt usikker på hva dette innebærer?

Svaret finner du i NBF Bærekraftsguide

Årets Blinklys handler om bransjeaktører som gjennomfører tiltak med klar positiv effekt i forhold til sitt miljømessige fotavtrykk, mangfold i virksomheten eller økonomiske gevinster. 

Ved utnevnelse av de tre nominerte, vil juryen vurdere virksomhetens tiltak i forhold til:
 - planlegging, gjennomføring, hvem som har vært involvert, hvordan det er kommunisert, effekt både lokalt/nasjonalt/globalt og til sist evaluering og oppfølging. 

I bilbransjen er de store størst og de små flest. Derfor betyr det mye hva både store og små får til. Årets Blinklys handler om å inspirere andre om å få til det samme.

Fristen for neste innsendelse er 13. september 2024!

Tidligere vinnere av Årets Blinklys

Årets Blinklys 2023 ble Gumpen Skade & Bilpleie AS.
Det har vært en meget spennende prosess å følge avstemmingen, for det har vært så tett mellom de tre nominerte. Det var totalt 1002 som stemte på kandidatene og vinneren fikk 37% av stemmene.  

Les juryens begrunnelse her > 

 

Årets Blinklys 2022 ble Skala Skade og Lakk AS avd. Minde.
Først nominerte juryen tre virksomheter til Årets Blinklys, så har bransjen og deltakere på konferansen Bilbransjens dager stemt. Det var totalt 721 stemmer hvor vinneren fikk over 50 % av stemmene.

Les juryens begrunnelse her > 

 

Avstemmingen er nå avsluttet

Dette var de tre nominerte til Årets Blinklys 2023:

Neste kåring er på Bilbransjens dager i 2024.  

Vinneren kåres fra scenen under middagen på Bilbransjens dager 26. november. 

Les om Lillehammer Bilskadesenters tiltak

Redusert utslipp/energibehov og samtidig økt omsetningen

Lillehammer Bilskadesenter AS kan vise til et systematisert bærekraftsarbeid hvor de skaper resultater og finner modeller som er konkrete og målbare relatert til samfunnsmålene. De bruker en enkel modell, "grønn vekst trappen". De viser at selv små selskaper kan og bør jobbe systematisk med bærekraftsmålene.  

I 2011 hadde de et årlig energibehov på ca. 680.000 kwh/år og en omsetning på 16 MNOK. I 2024 budsjetterer de med et totalforbruk på ca. 260.000 kwh/år mot omsetning 40 MNOK.  

De har siden 2011 redusert sitt energibehov med 70 % og spart samfunnet for 41.000 tonn Co2 

Det er når alle bidrar som dette, at vi sammen kan få til en bærekraftigutvikling som monner.  

Hvordan jobbes det med bærekraft og skaper gode konkurransefortrinn og kundeløfter? 

Foruten å levere topp verksteds-tjenester har de satt arbeid med bærekraft, klimaavtrykk og økonomi i system gjennom et kontinuerlig arbeid med forbedringer: 

 1. Deres Lean-arbeid eliminerer sløsing på alle nivå og skaper verdier for kunder, samarbeidspartnere og samfunn. De startet dette arbeidet allerede i 2011.
 2. De er Miljøfyrtårnsertifisert og rapporter i hht krav
 3. De bruker styringsverktøyet Global 6% Solution (fra 2019) for å sette klimamål slik at det de gjør er tilstrekkelig og vesentlig i hht. Norges forpliktelser i hht. Parisavtalen.

Deres bærekraftarbeid skal bidra til å oppnå viktige hovedmål: 

 1. a) Reduserer en eksistensiell trussel gjennom redusert co2-avtrykk
 2. b) Bidra til meningsfylt arbeid og gode sosiale forhold
 3. c) Fortsatt verdiskaping i bedriften samtidig som co2-avtrykket går ned i tilstrekkelig grad.

Lillehammer Bilskadesenters bærekraftsmål bidrar til oppnåelse av vedtatte samfunnsmål: 

 1. Samfunnsmålet om å redusere med 50% co2 innen 2030. (Klimaendringer)
 2. Øke andelen av sirkularitet og gjenbruk (Klimaendringer, utarming av jordas ressurser)
 3. Samfunnsmål om fortsatt økt verdiskaping med tilstrekkelig reduksjon av co2 slik at vi oppnår genuin grønn vekst. (økonomisk vekst som er nøkkelen til velferd og sosiale goder

De har tatt i bruk verktøy som kan måle utviklingen og tester for eksempel styringsverktøyet 6% Solution. Verktøyet gir mulighet til å se sammenhengen mellom redusert CO2 avtrykk samtidig som verdiskapningen øker – CO2 skal ned 3 prosent og verdiskapningen øke 3 prosent, derav navnet 6% Solution. Virksomheten måler dermed grønn vekst, og kan gjøre tiltak som både gir økonomisk verdi og lavere miljøbelastning. 

Med denne måten å jobbe på, har de siden 2011 redusert sitt energibehov med 70 % og spart samfunnet for 41.000 tonn Co2. 

Med sin strukturerte tilnærming bidrar Lillehammer Bilskadesenter til grønn vekst!  

Les om Gumpen Skade & Bilpleie AS tiltak

Gumpen Skade & Bilpleie AS har nylig etablert et nytt karosseriverksted med ambisjonen om å bli Norges mest bærekraftige. De har tenkt bærekraft fra A-Å, helt fra tegnebordet og ut til drift. Bygget ble offisielt åpnet i mars 2023, så det er for tidlig å måle den fulle effekten, men i perioden mars til september har solcellene produsert 150000 kWt og har overgått forventningene. 

Dette engasjementet gjenspeiles med fokus på energieffektivitet i hele byggeprosessen og i den påfølgende driftsfasen, materialvalg, avfallshåndtering, vannforbruk, teknologisk utvikling og ivaretakelse av alle tre bærekraft dimensjonene: det sosiale, miljømessige og økonomiske. 

De har installert:  

 • solcellepaneler på 2/3 av taket,  
 • et fullverdig styrings- og driftssystem,  
 • en imponerende batteribank,  
 • fjernvarme,  
 • avanserte elbilladere og  
 • overvannsfiltrering.  

Gjennom hele prosessen har de involvert de ansatte.  

Tiltakene har gjort dem til en foretrukken partner for forsikringsselskaper og de har fått mye oppmerksomhet fra politikere, samarbeidspartnere og til og med konkurrenter. I tillegg har Gumpen Skade & Bilpleie AS integrert bærekraft dypt inn i sin kjernevirksomhet og er både ISO-sertifisert og Miljøfyrtårn. 

Bil1Din AS og Bilia Norge AS

Les om Bil1Din og Bilia Norge AS tiltak

Bil1Din AS og Bilia Norge AS har etablert et fremtidsrettet bildemonterings- og skade- og lakkverksted på samme lokasjon.  

Dette initiativet representerer en nysatsing for å fremme bruken av brukte bildeler.  

Her snakker vi om kortreiste og likeverdige brukte deler som produseres lokalt og er tilgjengelige for andre. Bil1Din AS er tydelig overbevist om at alle brukbare brukte deler bør gjenbrukes. Studier viser at bruken av gjenbruksdeler, i stedet for nye, kan redusere utslippene med imponerende 75% i denne delen av bransjen.  

I 2022 ble Bilia Norge AS majoritetseier i Bil1Din AS, dette med konkret mål om å ta del i en bærekraftig utvikling i bilbransjen.  

Dette inkluderer installasjonen:  

 • solcellepaneler som dekker 2500 kvadratmeter 
 • anlegg med tre energibrønner 
 • elektrisk utstyr og en effektiv samlokalisering som optimerer driften 

Samarbeidet fører kontinuerlig til utvikling av nye og innovative løsninger.  

Bilbransjen har begynt å anerkjenne verdien av å bruke likeverdige brukte deler, og mye av æren for dette går til Bil1Din.  

Fra januar til september 2023 har leveransene fra Bil1Din AS økt med hele 200% sammenlignet med året før. Dette skyldes i stor grad den strukturerte tilnærmingen de har til demontering, registrering, klargjøring og emballering. De jobber etter Lean-metodikken, som øker effektiviteten og reduserer unødvendig ressursbruk. 

Bil1Din AS og Bilia Norge AS leverer, til tross for sin beskjedne størrelse, imponerende resultater - hovedsakelig takket være det tette samarbeidet de har etablert. Deres nettsider er godt utarbeidet, og besøkende som har vært på anlegget har rapportert om en svært profesjonell opplevelse.  

Produktene og delene de leverer er preget av kvalitet og utmerket standard. De viser at selv mindre selskaper har muligheten til å gjøre en forskjell. Det legges også vekt på at de ansatte er engasjerte, og at Bil1Din AS oppfyller kravene til bærekraft på det sosiale plan. En annen viktig dimensjon er at deres bærekraftstiltak også er økonomisk lønnsomme. Deres initiativer, spesielt den økte bruken av likeverdige brukte deler, er av betydelig betydning for bransjen og samfunnet som helhet, og samtidig gir de økonomisk gevinst. En vinn-vinn-situasjon! 

Jury og initiativtakere

 • Norges Bilbransjeforbund (NBF/NHO)
 • NHO Pensjon ved Storebrand
 • NHO Forsikring ved Söderberg & Partners 

Vi alle har et sterkt fokus på bærekraftige handlinger og vil bruke felleskapet til å skape mest mulig effekt av hvert tiltak som aktørene bidrar med.

Juryen består av NBFs bransjeutvalg for bærekraft 

 • Sulland, Leif Gunnar Rørvik, Leder bærekraft
 • Møller Mobility Group, Ida Hatlebrekke, Leder klima og miljø 
 • Bauda/ Toyota Oslo, Ove Arne Sønsteby, Servicesjef
 • Bertel O. Steen, Ingrid Haaskjold, leder Bærekraft 
 • Solberg Bil, Christel Langebrekke, Daglig leder 
 • Volvo Norge, Philip Wilhelmsen, forhandlerutvikling
 • Autoria Nordlie, Christian Andreassen, Salgssjef bruktbil
 • Lillehammer Bilskadesenter, Bjørn-Arne Branden, Daglig leder

I tillegg består juryen av representanter fra:

 • Storebrand (NHO pensjon), Nodin Elias Midtskog Ennals 
 • Söderberg & Partners (NHO forsikring), André Arntzen Bærekraftsguide

Her finner du verktøy for å bistå deg i ditt bærekraftsarbeid. Lista er dynamisk, vi legger til nye verktøy fortløpende.

Idèbank

Blokk bærekraftig idebank.png
Årets Blinklys handler ikke bare om en prisutdeling, men å samle sammen de gode initiativene som finnes i bilbransjen. Da kan små tiltak få større effekt når flere gjør de gode tiltakene.

De nominertes tiltak med flere er nå samlet i en bærekraftig idebank, den finner du i vår digitale verktøykasse. Vi håper med dette at du også blir inspirert. Kanskje har du egne tiltak og erfaringer du kan dele med bransjen?

 

Praktisk info/kontakt

Neste kåring blir på Bilbransjens dager 26. og 27. november i 2024.  

Har du spørsmål knyttet til Årets Blinklys kontakt Heidi: