Hvem kan bli medlem i NBF?

Som medlemmer i NBF (Norges Bilbransjeforbund) kan opptas alle foretak som i egen regi driver bil- og bilrelatert virksomhet og som tilfredsstiller de vilkår som lovgivningen til enhver tid fastsetter for utøvelse av virksomheten.

Kriterier for opptak av alle nye medlemmer

Alle medlemsbedrifter må bekrefte og kunne dokumentere at:

  • Bedriften har ikke pålegg fra offentlig tilsynsmyndighet som ikke er etterkommet innen frist.
  • Bedriften har innført systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Bedriften har etablert bedriftshelsetjeneste.
  • Bedriften eller daglig leder, eier eller styreleder ikke er dømt for alvorlig overtredelse av skatte-, avgifts-, arbeidsmiljø- eller aksjelovgivningen i løpet av de 5 siste år.
  • Bedriften etterlever NBFs etiske retningslinjer og standarder som er nevnt i retningslinjene.

For bedrifter som enten har forhandleravtale med bilprodusent eller bilimportør, eller er godkjent verksted av Statens vegvesen, ivaretas en rekke forhold bl.a. rundt driftsstruktur og kompetanse. Slike bedrifter trenger ikke å oppfylle våre tilleggskriterier. 

Tilleggskriterier

For bedrifter som ikke inngår i de nevnte kategorier gjelder følgende tilleggskriterier:

Bilsalgsbedrifter uten forhandleravtale med bilprodusent eller bilimportør:

Må ha eksistert i minimum 3 år og kunne dokumentere en gjennomsnittlig årlig omsetning siste 3 år i størrelsesorden 50 millioner kroner ihht. offisielle regnskapsdata.

Øvrige bedrifter:

Må ha eksistert i minimum 3 år og kunne dokumentere en gjennomsnittlig årlig omsetning siste 3 år i størrelsesorden 5 millioner kroner ihht. offisielle regnskapsdata.

Datterselskaper av eksisterende medlemsbedrifter er unntatt fra tilleggskriteriene.