§ 1 Formål

Forbundets formål er å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og arbeide for en lønnsom, innovativ og bærekraftig bilbransje, gjennom å:​

• Sikre bilens omdømme i samfunnet​
• Sikre nok og riktig kompetanse til bilbransjen i fremtiden​
• Sikre høy grad av profesjonalitet og seriøsitet i bilbransjen​
• Sikre merverdi for våre medlemmer og deres kunder​
• Sikre forutsigbarhet i rammebetingelsene og at bilbransjens interesser blir ivaretatt​

En forutsetning for å lykkes er å gjøre bilbruk bærekraftig. NBF skal derfor aktivt bidra til å redusere, og på sikt fjerne, bilens negative innvirkning på klima og miljø. ​

§ 2 Organisasjon

Forbundet er tilsluttet NHO som landsforening og har gjensidighetsavtale om medlemskap med NHO. Forbundsstyret skal legge til rette for at det gis et tilfredsstillende medlemstilbud lokalt til medlemsbedriftene.

§ 3 Generalforsamlingen

Forbundets høyeste myndighet er Generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamlingen avholdes årlig innen utgangen av april.

Innkalling til ordinær generalforsamling skjer med minst seks ukers varsel.

Følgende dagsorden følges:

 1. Åpning
 2. Valg av:
  a) Møtedirigent og settedirigent.
  b) To tilstedeværende representanter til å underskrive protokollen.
 3. Årsmelding med beskrivelse av Forbundets virksomhet siste kalenderår.
 4. Revidert regnskap for siste kalenderår.
 5. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
 6. Innmeldte saker. Disse må være skriftlig innmeldt til Forbundet senest tre uker før generalforsamlingen.
 7. Kontingent og styrehonorarer:
  a) Kontingent og eventuelle avgifter neste år.
  b) Styrehonorarer etter forslag fra Valgkomitéen.
 8. Valg av:
  a) Forbundsstyre (jfr. § 5, pkt. 1).
  b) Statsautorisert revisor for ett år.
  c) Valgkomité (jfr. § 5 pkt. 4b) og § 6).

Ved valg av styreleder, nestleder, øvrige medlemmer og varamedlemmer til Forbundsstyret, følges reglene i § 5, nr. 1, tredje ledd.

For Forbundsstyret og Valgkomitéen er valgperioden to år. Dersom ett medlem av Forbundsstyret eller Valgkomitéen fratrer i perioden erstattes dette medlemmet innenfor opprinnelig valgt periode.

 1. Tid og sted for neste generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når Forbundsstyret eller 20 % av medlemsbedriftene krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling foretas med minst fire ukers skriftlig varsel.

§ 4 Generalforsamlingens sammensetning, stemmerett, saksbehandling mv.

 1. Generalforsamlingen består av representanter fra medlemsbedriftene i Forbundet.

En representant fra en medlemsbedrift må være eier, ansatt eller styremedlem i den bedrift vedkommende representerer. Forbundets administrative ledelse har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

 1. En bedrifts stemmetall beregnes etter følgende skala:
 • Mindre enn 10 ansatte 1 stemme
 • 10 - 34 ansatte 2 stemmer
 • 35 - 74 ansatte 3 stemmer
 • 75 - 199 ansatte 4 stemmer
 • 200 eller flere ansatte 5 stemmer
 1. En medlemsbedrift kan disponere sine stemmer på én av følgende måter:
  1. Stemme selv ved å delta på Generalforsamlingen ved bedriftens eier(-e), styremedlem(mer) eller ansatt(-e) med fullmakt.
  2. Gi en annen medlemsbedrift som møter på Generalforsamlingen skriftlig fullmakt til å disponere sine stemmer. (jf. pkt. 5)
  3. Representanter fra konsern kan avgi stemme på vegne av alle selskapene som inngår i konsernet.
 1. Medlemsbedrifter som ønsker å disponere sine stemmer på en av de måter som er nevnt i pkt. 3.1 eller 3.2, må på forhånd varsle Forbundet skriftlig om dette.

Slik meddelelse må være innkommet til Forbundet senest 14 dager før Generalforsamlingen.

Representanter som er tilmeldt Generalforsamlingen etter utløpet av ovennevnte frist, har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

 1. Bedrifter som er representert på Generalforsamlingen med stemmerett, kan ha fullmakter fra inntil fem andre bedrifter.

 2. Saker som behandles av Generalforsamlingen, inndeles i tariffsaker og andre saker.

I tariffsaker teller bare stemmene fra medlemsbedrifter som er tilsluttet NHOs forpliktende tariff-fellesskap.

 1. Vilkår for bruk av stemmerett er at forfalte kontingenter og avgifter er betalt.

 2. Alle vedtak på Generalforsamlingen, unntatt vedtak i medhold av § 10, annet ledd, beslutning om vedtektsendring og om Forbundets oppløsning, fattes med alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende.

 3. Beslutninger fattes ved muntlig avstemning (stemmetegn eller navneopprop), dersom skriftlig avstemning ikke forlanges av minst fem stemmeberettigede.

 4. Forbundet betaler utgifter knyttet til reise og opphold for medlemmer og varamedlemmer av Forbundsstyret samt for medlemmer av Valgkomitéen.

§ 5 Forbundsstyret

 1. Forbundsstyret er Forbundets høyeste organ mellom Generalforsamlingene.

Forbundsstyret består av styreleder og nestleder, åtte styremedlemmer og fire varamedlemmer. Forbundsstyrets nestleder er styreleders stedfortreder.

Alle medlemmer i Forbundsstyret må representere medlemsbedrifter i Forbundet, jf. § 4.1 annet ledd. Minst fire av Forbundsstyrets medlemmer må representere tariffbundne bedrifter.

Det foreligger egen detaljert instruks for Forbundsstyrets arbeid.

 1. Forbundsstyret sammenkalles av styrelederen og er beslutningsdyktig når syv (inklusive eventuelle varamedlemmer) deltar i behandlingen.

Forbundsstyret kan behandle saker på annen måte enn i møte. Ethvert styremedlem har likevel rett til å kreve møtebehandling av saken. Ved stemmelikhet er styrelederen, eller ved dennes fravær, nestlederens stemme avgjørende. Over Forbundsstyrets forhandlinger føres protokoll.

 1. Forbundet forpliktes av styrelederen sammen med et annet styremedlem, eller ved styrelederens fravær av nestlederen og et annet styremedlem i fellesskap. Forbundsstyret kan gi prokura.

 2. Forbundsstyret:
  a) er ansvarlig for gjennomføring av Generalforsamlingens vedtak.
  b) forbereder de saker som skal behandles av Generalforsamlingen, herunder valg av valgkomité.
  c) påser at kravene til medlemskap oppfylles og at vedtekter, avtaler mv. etterleves av medlemsbedriftene.
  d) ansetter Forbundets daglige leder og godkjenner større organisatoriske endringer i administrasjonen.
  e) inngår, eventuelt innen rammer fastlagt av Generalforsamlingen, samarbeids- og serviceavtaler som nevnt i § 10.
  f) fastsetter selv sin forretningsorden og foretar alle oppnevnelser til utvalg, komiteer mv.

§ 6 Valgkomitéen

Valgkomitéen består av leder, to medlemmer og tre personlige varamedlemmer.

Valgkomitéen velger selv sin nestleder.

Valgkomitéen skal, i samsvar med vedtektene, forberede de valg som foretas på Generalforsamlingen samt utarbeide forslag til styrehonorar, jfr. § 3 pkt. 7b.

Innenfor rammen av vedtektene og Generalforsamlingens beslutninger kan Forbundsstyret etablere særskilte retningslinjer for Valgkomitéens virksomhet.

Over Valgkomitéens forhandlinger føres protokoll.

§ 7 Medlemmer

Som medlemmer i Forbundet kan opptas:

 1. Alle foretak som i egen regi driver bilvirksomhet eller bilrelatert virksomhet og som tilfredsstiller de vilkår som lovgivningen til enhver tid fastsetter for utøvelse av virksomheten. På samme betingelser kan også opptas mor- og datterselskaper i konsernbedrifter hvor dette faller seg naturlig, eller at ikke dekkende tilbud for foretaket finnes i annen landsforening i NHO.

Forbundsstyret har fastsatt utfyllende retningslinjer for opptak av medlemmer som administrasjonen forholder seg til ved behandling av søknader om medlemskap.

I tvilstilfeller avgjør Forbundsstyret om et foretak kan opptas som medlem.

 1. Samtlige medlemsbedrifter i Forbundet er forpliktet til å være medlemmer i NHO og til å overholde NBFs og NHOs vedtekter samt de beslutninger som fattes i henhold til disse.

Medlemsbedrifter som har eller får tariffavtale for noen del av sin virksomhet, må også være tilsluttet det forpliktende tariffellesskap i NHO og må rette seg etter de tariffmessige beslutninger som fattes av NHO eller av Forbundsstyret.

Medlemsbedriftene må ikke ta direkte kontakt med fagforbund i saker som vedrører lønns- og arbeidsvilkår.

§ 8 Medlemsbedrifter som ikke er bundet av tariffavtale

Medlemsbedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, plikter lojalt å følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder for Forbundets tariffbundne medlemmer.

Ved konflikt hos tariffbundne medlemmer i Forbundet må medlemmer som ikke er bundet av tariffavtale
a) ikke ansette konfliktrammet arbeidstaker,
b) ikke innta arbeid mv. som naturlig hører under konfliktrammet bedrift.

Hvis det overfor medlemsbedrift reises krav om opprettelse av tariffavtale skal dette uoppfordret meldes til Forbundet innen 14 dager etter at kravet er mottatt.

§ 9 Opptak, utmelding og eksklusjon

Søknad om medlemskap gjøres etter gjeldende praksis.

 1. Forbundsstyret kan avvise medlemskap for bedrifter som:
 • er straffet for skatte- eller avgiftsunndragelser eller for overtredelser av arbeidsmiljø, regnskaps- eller aksjelovgivningen eller andre sammenlignbare forhold av betydning.
 • ikke oppfyller gjeldende krav til godt arbeidsmiljø, herunder etablering av internkontroll.
 • unnlater å følge pålegg gitt av myndighetsorgan med hjemmel i lov eller forskrifter.
 • etter Forbundsstyrets vurdering opptrer i strid med god forretningsskikk.
 • ikke oppfyller kravene til medlemskap i § 7.
 1. Ingen medlemsbedrift kan tre ut før den har vært medlem i to år.

Hvis utmeldelse fra en medlemsbedrift som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap ikke er mottatt før den dag den gjeldende overenskomst for bedriften sies opp, kan bedriften først tre ut av Forbundet og NHO når den nye overenskomst er utløpt.

Medlemsbedrifter som ikke er med i NHOs forpliktende tariff-fellesskap kan tre ut etter seks måneders varsel.

 1. Forbundsstyret kan ekskludere en medlemsbedrift som:
 • ikke opptrer lojalt overfor fattede beslutninger.
 • grovt eller gjentatte ganger overtrer etiske retningslinjer.
 • skader felles interesser.
 • ikke oppfyller alle kriteriene i denne paragrafs pkt. 1.
 1. Eksklusjon skjer automatisk når vedkommende medlemsbedrift ekskluderes av NHO.

Ved bedriftsavvikling eller manglende kontingent- og/eller avgiftsbetaling kan bedriften strykes som medlem uten nærmere behandling.

§ 10 Samarbeidsavtaler, bransjestandarder

Etter fullmakt fra Generalforsamlingen kan Forbundsstyret med bindende virkning for medlemsbedriftene inngå avtaler som fremmer medlemsbedriftenes eller Forbundets interesser.

Generalforsamlingen kan, med bindende virkning for medlemsbedriftene, treffe vedtak om at disse skal praktisere spesielle vilkår eller standarder i sin forretningsdrift.

Slike vedtak må treffes med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Generalforsamlingen kan gi Forbundsstyret fullmakt til å fastsette utfyllende retningslinjer tilknyttet slike vedtak.

§ 11 Kontingent, betaling for tjenester

Til dekning av Forbundets utgifter betaler hver medlemsbedrift en årlig kontingent og en årlig serviceavgift som fastsettes av Generalforsamlingen.

Manglende betaling medfører strykning av medlemskapet, uten at kontingentkravet frafalles.

Kontingent og eventuelle avgifter til NHO innkreves direkte av NHO.

Medlemsbedriftene skal på oppfordring gi alle opplysninger som er nødvendige for kontingentberegningen. Unnlatelse av å gi slike opplysninger gir grunnlag for skjønnsmessig kontingentfastsettelse.

Eventuelle underskudd kan av Forbundsstyret utlignes på medlemsbedriftene, men dette skal overfor den enkelte begrenses til halvparten av hva bedriften betalte i ordinær kontingent foregående år. Denne ekstra- ordinære kontingenten forfaller til betaling på det tidspunkt Forbundsstyret bestemmer.

Etter Forbundsstyrets bestemmelse kan det tas betalt for ytelser til enkeltmedlemmer.

§ 12 Hedersbevisninger og innbudte medlemmer

Forbundsstyret kan tildele særskilt fortjent person Forbundets hederstegn i gull.

Forbundsstyret kan innby en bedrift som medlem i Forbundet, dog uten stemmerett. Slike medlemmer fritas etter Forbundsstyrets nærmere bestemmelse helt eller delvis for kontingenter og eventuelle avgifter.

§ 13 Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer må være innkommet til Forbundsstyret senest to måneder før avholdelse av ordinær generalforsamling.

Vedtektsendringsforslag skal bekjentgjøres for medlemsbedriftene senest en måned før avholdelse av ordinær generalforsamling.

Endringer i vedtektene kan bare vedtas av Generalforsamlingen med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

§ 14 Forbundets oppløsning

Forslag om Forbundets oppløsning må være fremsatt av minst 1/3 av medlemsbedriftene og må være forelagt Forbundsstyret minst fire måneder før ordinær Generalforsamling.

Beslutning om Forbundets oppløsning må fattes med minst 3/4 flertall av de tilstedeværende generalforsamlingsrepresentanter. Forslag om oppløsning må være bekjentgjort overfor Forbundets medlemsbedrifter minst 3 måneder i forveien. For antallet fullmakter gjelder samme regler som ved Generalforsamlingen.

Ved oppløsning av Forbundet skal formuen bindes i minst tre år for å kunne overføres til en ny bilbransjeorganisasjon etter beslutning i det sist fungerende Forbundsstyre. Hvis ikke en slik organisasjon er opprettet innen denne tid, skal formuen anvendes til fremme av norsk bilbransje etter nærmere bestemmelser som gis av det sist fungerende Forbundsstyre. Beslutningen treffes av dette Forbundsstyret med minst 2/3 flertall av det sist fungerende Forbundsstyre.