Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Reglene om partssamarbeid i Hovedavtalen

  • 18. okt 2023Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

Enten tidene er gode eller dårligere for bedriftene – det finnes en rekke plikter for bedriftene som omhandler informasjon og samarbeid med de ansatte. Og det er viktig at disse bestemmelsene etterleves. Unngå at brudd på regelverket fører til unødvendige konflikter og saker mellom enten fagforeninger eller advokater som representerer de ansatte.

Hovedavtalen og tariffavtalene har bestemmelsene som gir et utgangspunkt for et godt samarbeid med de ansatte.

NBFs medlemsbedrifter er bundet av flere tariffavtaler. Tariffavtalene inneholder en rekke bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

Felles for samtlige tariffavtaler er at Hovedavtalen mellom LO og NHO er del 1 til disse avtalene. Hovedavtalen er "hovedverktøyet" for hvordan samarbeidet skal praktiseres. Hovedavtalen gir sammen med tariffavtalene et godt grunnlag for å få til gode samarbeidsordninger mellom tillitsvalgte og ledelse på bedriften.

I frokostmøtet skal vi si litt om de formelle reglene om partssamarbeidet i Hovedavtalen. Både tariffbundne bedrifter og ikke-tariffbundne bedrifter har plikt til å gi nødvendig informasjon til de ansatte i forbindelse med saker som berører de ansatte. Og det er også flere bestemmelser i Arbeidsmiljøloven som kan bli aktuelle i forbindelse med partssamarbeid i bedriftene. Uansett vil reglene være viktige å bruke i sammenheng med saker som berører temaer som må drøftes med de tillitsvalgte og øvrige ansatte, som for eksempel lønnsoppgjør, ansettelser, stillingsendringer og oppsigelser.

Og – hva med rettighetene til de tillitsvalgte ? Når har de rett til fri for å jobbe med fagforeningssaker ? Hva med lønnen da ? Disse spørsmålene vil vi også ta opp i frokostmøtet.

----

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.

  • Hans Tore Hagland
  • Advokat/Forhandlingssjef