Foto: NTB

Nye lov- og forskriftsendringer per 01.01.2023

Publisert

Vi har satt sammen en oversikt over de lover og forskrifter som har endringer fra 1. januar 2023. Merk at listen ikke er uttømmende.

Merverdiavgiftsloven § 6-8 lyder fra 1. januar 2023 slik:
  • 6-8 Kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift

(1) Omsetning og leasing av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, og hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller, er fritatt for merverdiavgift.

(2) Omsetning av personkjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, og hvor elektrisiteten leveres fra batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde, er fritatt for merverdiavgift for vederlag til og med 500 000 kroner.

(3) Leasing av personkjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, og hvor elektrisiteten leveres fra batteripakke som kan lades fra ekstern strømkilde, er fritatt for merverdiavgift dersom leasingvirksomhetens kostpris for det leasede personkjøretøyet er 500 000 kroner eller lavere. Dersom kostprisen er høyere, skal det beregnes merverdiavgift av leien multiplisert med kostpris som overstiger 500 000 kroner dividert med kostpris. Med leasing menes utleie av personkjøretøy hvor leieperioden etter skriftlig avtale er minst 30 dager.

(4) Departementet kan gi forskrift om hvilke kjøretøy som omfattes av første til tredje ledd.

Verkstedforskriften

Nytt krav om elektronisk innsendelse av dokumentasjon på omfattende skader. Det gjelder fra skadeverksted og inn til Statens vegvesen.
Kravet kom i verkstedforskriften av 2020, men innføres fra 01.03.23 pga at systemene ikke har vært klare til å ta imot før nå.

Avfallsforskriften

Strengere krav til avfallssortering fra 01.01.2023 for mat- og plastavfall, alt skal sorteres ut, dette gjelder også husholdningslignende avfall fra næringslivet. Matavfall kan bli til biogass og gjødsel og plast kan gjenvinnes. Les mer om endringen på avfallnorge.no>

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Krav til hva arbeidsgiver skal be bedriftshelsetjenesten bidrar med:

Endring i § 13-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Endringer gjelder krav til hva arbeidsgiver skal be bedriftshelsetjenesten bidrar med, i pkt. e) og g) er det likelydende endringer, hvor det presiseres at aktiviteter som BHT bistår med skal være i et arbeidshelseperspektiv. Generelle helsekontroller, omfattende utredninger, livsstilstiltak og all form for behandling er ikke en del av BHTs oppgaver.

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2023

Norm med hovedregel om å ansette på heltid
Arbeidsgivere må skriftlig dokumentere behovet for å ansette på deltid før en deltidsansettelse. Arbeidsgiver vil også få en plikt til å drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med de tillitsvalgte eller andre kontaktpersoner dersom bedriften har.

Deltidsansatte får en utvidet fortrinnsrett til hel stilling 
Utvidelsen går i hovedtrekk ut på at: 

    • Deltidsansattes fortrinnsrett gjelder fremfor eventuell ny innleie i tillegg til ny ansettelse. 
    • Fortrinnsretten gjelder også for ekstravakter og lignende i virksomheten. 

Innleie
Stortinget vil trolig vedta endringer i reglene om innleie av arbeidskraft innen kort tid. Endringene gjelder blant annet forbud mot innleie fra bemanningsbyrå for arbeid av midlertidig karakter (med noen unntak).

Arbinn vil bli oppdatert med informasjon om disse endringene på et senere tidspunkt.