Statsbudsjettet 2024: Regjeringen har forstått alvoret

Publisert

-Vi ba om et avgiftspolitisk hvileskjær og er langt på vei blitt hørt. Bilbransjen står allerede i en krevende økonomisk situasjon og trenger forutsigbarhet, sier leder næringspolitikk i NBF, Ida Krag.

NBF sendte i juli en sterk bekymringsmelding om tilstanden for norsk bilbransje til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som innspill til statsbudsjettet. I dag kom svaret da regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 ble lagt frem.

- Vi har vært veldig tydelige overfor regjeringen, men var usikre på om de hadde forstått alvoret. Selv om vi ikke har fått alt vi hadde på ønskelisten, trekker vi nå et lettelsens sukk. NBF takker regjeringen for at de har lyttet til våre innspill og ikke forverrer situasjonen ytterligere, sier Krag.

Leder for næringspolitikk i NBF, Ida Krag. Foto: NBF

Tøffere 2024
De økonomiske utsiktene for 2024 er utfordrende og mange har fått svekket kjøpekraften. Bransjen er forberedt på at 2024 vil bli et enda tøffere år enn 2023 har vært.

-Det viktigste nå var å unngå overraskelser. For det grønne skiftet på veiene er det avgjørende at overgangen til nullutslipp er forutsigbar både for bransje, næringsliv og forbrukerne.

-I tiden vi står i, er helheten skatte- og avgiftsopplegget særlig viktig for bransjen. Det er positivt at regjeringen starter utfasingen av den høye satsen i arbeidsgiveravgiften, selv om vi helst skulle sett at hele ekstrakostnaden forsvant i 2024, sier Krag.

NBF er tilfreds med at regjeringen vil styrke satsingen på yrkesfag og foreslår å bruke 1,2 milliarder kroner på dette.

Nyttekjøretøy
I forkant av budsjettfremleggelsen varslet regjeringen redusert trafikkforsikringsavgiften "i bytte" mot økt drivstoff-avgift, og økte krav til innblanding av bio.

-For mange av privatbilene kan dette regnestykket være et kurant. Men for næringstransporten gir økt innblanding betydelige høyre drivstoffpris, sier Krag.

For varebilene er det fortsatt klare mangler i det elektriske modelltilfanget, og el-varebiler med 4x4 og høy hengervekt finnes ikke. Regjeringen foreslår en økning i CO2-avgiften på varebil på 5 % utover prisjustering. NBF mener avgiftene på dieselvarebilene må holdes nede til det finnes fullgode elektriske alternativer.

Da statsbudsjettet for inneværende år ble vedtatt, påla Stortinget regjeringen å utrede engangsavgift for tunge kjøretøy til statsbudsjettet for 2024. Finansdepartementet problematiserer en rekke sider ved en slik avgift, og foreslår å utrede videre.

-NBF har gjort Finansdepartementet oppmerksomme på hvor uheldig en slik særnorsk avgift ville være for næringsliv og arbeidsplasser, og er tilfreds med at regjeringen ser dette. Vi mener klimamålene for transportnæringen løses gjennom teknologiutvikling og positive insentiver, sier Krag.

Skuffende for firmabil
For firmabilbeskatningen foreslås ingen endringer.

-Firmabilmarkedet henger etter på elektrifisering, og det er sterkt beklagelig at regjeringen ikke foreslår å sette verdsettelsen tilbake til 80 prosent. Men for NBF er det åpenbart at firmabilbrukere er utsatt for en kraftig overbeskatning. Vi vil jobbe videre med en gjennomgang av hele ordningen, sier Krag.

Står ved tidligere vedtak
I tråd med tidligere budsjettvedtak videreføres mva på elbil på beløp over 500 000 kroner. Det har også vært kjent etter forliket om Revidert Nasjonalbudsjett at alle plug in-fordelene forsvinner fra 1. januar 2024.

Regjeringspartiene skal nå forhandle med SV på Stortinget for å få flertall for statsbudsjettet.