Åpenhetslovens første frist for innrapportering er 30.06.2023

to personer peker på en pc-skjerm.

Foto: Unsplash.com

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, første frist for redegjørelse er 30. juni 2023.

hender som skriver på pc-tastatur. Foto: Unsplash.com

Mal og rutiner for aktsomhetsvurdering etter krav i åpenhetsloven

I digital verktøykasse under "Bærekraft" finner du  maler og rutinebeskrivelser for rapporteringen.

Hvem er omfattet av åpenhetsloven?  

Virksomheten må høre hjemme i Norge. Det vil si norske aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, stiftelser, foreninger, samvirkeforetak, ansvarlige selskaper osv. 

  • Også utenlandske virksomheter er omfattet, hvis de er skattepliktige til Norge. 

Loven gjelder bare "større" virksomheter. Det omfatter blant annet alle allmennaksjeselskaper og selskaper som er notert på børs eller regulert markedsplass, i Norge eller i utlandet. 

  • Også andre virksomheter regnes som "større" hvis de på balansedagen, som er 31.12. for de fleste, overskrider to av disse tre tersklene: 
    • Salgsinntekt på 70 mill. kroner 
    • Balansesum på 35 mill. kroner 
    • Gjennomsnittlig 50 årsverk i regnskapsåret 

Dette er de samme tersklene som gjelder for plikten til å utarbeide årsberetning etter regnskapsloven. 

NBF har gjort en analyse og ser at det er ca. 240 NBF-medlemmer som direkte blir omfattet av kravene i Åpenhetsloven og må redegjøre for at de jobber med disse kravene. Første frist for redegjørelse er 30. juni 2023.   

De virksomhetene som er omfattet av åpenhetsloven skal årlig gi en redegjørelse for noen av aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen skal gi allmennheten innsikt i hvordan virksomheten aktivt arbeider med kravene.  

Merk at styret og daglig leder skal underskrive redegjørelsen, på samme måte som årsberetningen.   

Redegjørelsen skal være lett tilgjengelig på virksomhetens hjemmeside. Den kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar, som noen virksomheter skal utarbeide etter regnskapsloven. I årsberetningen skal man opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.  

Les mer om kravene i åpenhetsloven i Digital verktøykasse under Bærekraft > 

Les tidligere publisert artikkel om Åpenhetsloven for bilbransjen her på nbf.no >