Innhold

Nyttekjøretøy

NBF kan yte bistand i ulike spørsmål knyttet til drift, servicemarked og nyttekjøretøy. Innenfor alle fagområder har vi god dialog med myndigheter og inviteres ofte inn til å delta i høringer og er i mange sammenhenger bransjens stemme i ulike fora.

Saker hvor NBF har vært involvert er eksempelvis sentralisering av enkeltgodkjenning, utfordringer knyttet til overgang til smart fartsskriver, dialog med Norges Lastebileier-Forbund i ulike saker som angår bransjen og utarbeidelse av ulike rapporter og hjelpeverktøy.

Faggruppe nyttekjøretøy

Faggruppen er sammensatt av sentrale ledere i nyttekjøretøybransjen i Norge, og er en referansegruppe i spørsmål som omhandler nyttekjøretøy.
Gruppen har behovsbaserte møter og behandler saker og prosjekter av ulik karakter, som bl.a. myndighetssaker, bransjens relasjon til kunder/bilbrukere, transporttrender, miljø og teknologi.
Faggruppe nyttekjøretøy har også løpende samarbeid med Bilimportørenes Landsforenings Tungvogngruppe.

På oppdrag fra NBF har Transportøkonomisk institutt beregnet fremtidig utslipp fra tungtransporten basert på markedsalternativer beskrevet av bransjen. Hovedfunnet er at utslippsreduksjonen er svært stor, men på grunn av stor økning i volum må det føres en aktiv politikk for å nå Norges målsetning om 50 prosent reduksjon i 2030.  Les den nederst i denne artikkelen.