Skade/lakk

Vi arbeider nærmest innenfor alle områder tilknyttet skade- og lakkbransjen. En viktig del av dette er blant annet saker relatert til DBS og saker som berører samarbeidet mellom skade/lakk-bransjen og forsikringsbransjen.

Vi følger nøye med på utviklingen i bransjen og vi vurderer hele tiden hvordan vi kan hjelpe bransjen til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.

Skade- og lakkreparasjoner har blitt svært komplekst og sammen med bilimportørene, forsikringsbransjen og Vegdirektoratet har vi i flere år jobbet for å ivareta de komplekse utfordringene gjennom arbeidet med sikre bilskadereparasjoner. Arbeidet med sikre bilskadereparasjoner prioriteres høyt og du kan lese mer om dette på www.sikrebilreparasjoner.no.                

Myndighetskontakt og forskrifter

Vi har kunnskap om lovverket og premissene som påvirker skade-/lakkbransjen, og vi har en tett dialog de myndighetene og de premissgiverne som er sentrale i forhold til dette. Ved å være tett på de rette myndighetene og de rette organisasjonene skaper vi bedre rammevilkår for bransjen og vi bidrar til å etablere gode bransjestandarder.

Vi er bilbransjens viktigste høringsinstans og vi påvirker derfor offentlige prosesser knyttet til lov- og forskriftsendringer.

 

Bransjeutvalg skade/lakk

Bransjeutvalg skade/lakk består i hovedsak av representanter fra NBFs medlemsbedrifter. NBF og ressursgruppen møtes regelmessig, og gruppen involveres i alle viktige saker innenfor skade-/lakkområdet.

Bransjeutvalget i skade/lakk gir avgjørende råd, og den bidrar til en grundig behandling av skade/lakk-saker som NBF er involvert i. Gruppen sikrer god forankring, og bidrar sterkt i NBFs arbeid for skade-/lakkbransjen.

Vi ønsker at våre medlemmer skal kunne nyttiggjøre seg av vår kunnskap om skade-/lakkbransjen. Medlemmer som har spørsmål knyttet til skade/lakk får derfor rask- og god hjelp dersom de kontakter NBF.

Knut Ole Magistad

Fagsjef servicemarked, skade og lakk

Drift og utvikling