Statens vegvesen utsetter fristen for tekniske ledere skadeverksted 02 – Bransjen har nådd fram i dialogen med SVV

logo Statens vegvesen

Som kjent opphører overgangsordningene i verkstedforskriften 1. november 2022. Det innebærer i denne sammenheng at verksteder som skal fortsette å tilby reparasjoner av omfattende skader etter 1. november 2022 innen samme dato må ha søkt om godkjenning som skadeverksted 02.

Verkstedforskriften § 10 andre ledd bokstav f beskriver at for å bli teknisk leder for skadeverksted 02 – må teknisk leder – i tillegg til å dokumentere fagbrev og relevant praksis – også dokumentere å ha gjennomført en spesiell opplæring innen reparasjon av omfattende skader. Det nærmere innholdet og omfanget av denne opplæringen er gitt i retningslinjer til verkstedforskriften.

Statens vegvesen har over tid fått bekymringsmeldinger fra opplæringsvirksomhetene for tilleggsopplæring på skade om at det fremdeles er et stort underskudd på kurskapasiteten slik at et betydelig antall kursdeltakere og tekniske ledere ikke vil kunne gjennomføre tilleggsopplæringen innen den fastsatte fristen 1. november 2022. På bakgrunn av disse meldingene har Statens vegvesen avholdt et møte med opplæringsvirksomhetene den 22. august 2022. Formålet med møtet var å avdekke status på kursene og dekningsgraden for å kunne gjennomføre nødvendige kurs innen 1. november 2022.

Statens vegvesen har vedtatt følgende løsning:

Det gis en ny særordning til verkstedbransjen som innebærer at:

  • Virksomheter (utgående bilskadeverksted samt bilverksted og bilverksted 01, 02, 03) som skal være omfattet av denne særordningen må søke om godkjenning som skadeverksted 02 innen 1. november 2022. Det ilegges gebyr for behandling av godkjenning som skadeverksted 02.
  • I søknaden må virksomheten opplyse hvem som skal benyttes som teknisk leder og stedfortreder.
  • Den som skal ha rollen som teknisk leder og stedfortreder skal sende sin egen søknad om personlig godkjenning som teknisk leder for skadeverksted 02 innen 1. november 2022.

I søknaden om å bli teknisk leder/stedfortreder skal søker enten dokumentere gjennomført kurs eller å ha meldt seg på et kurs for tilleggsopplæring skade. I dokumentasjonen på at søker er påmeldt et kurs må det som minimum fremgå:

  1. Dokumentasjonen for at søker er påmeldt kurs (bekreftelse) skal vise at påmeldingen fant sted før 1. november 2022
  2. Hos hvilken opplæringsvirksomhet kurset skal gjennomføres 
  3. Tidspunktet for når kurset skal gjennomføres.

Dersom søker dokumenterer disse punktene i sin søknad som teknisk leder, vil hun eller han kunne få rollen som teknisk leder på skadeverksted 02. Vedkommende vil imidlertid ikke få personlig godkjenning (godkjenningsbeviset sitt) før det er lagt frem dokumentasjon på at tilleggsopplæringen er gjennomført, altså kursbeviset. Godkjenningsbeviset og gebyrkravet vil da sendes vedkommende.

Konsekvensen av at virksomhet eller person ikke søker om godkjenning som hhv. skadeverksted 02 eller teknisk leder på skadeverksted 02 innen 1. november 2022, vil være at verkstedet ikke vil få godkjenning som skadeverksted 02 før den som skal benyttes som teknisk leder eller stedfortreder rent faktisk har gjennomført tilleggsopplæringen. Det betyr med andre ord at verkstedet ikke kan utføre reparasjoner av kjøretøy med omfattende skader før de har fått godkjenning som skadeverksted 02.

Denne løsningen gjelder med fra mandag 12. september 2022. Det betyr at alle søknader om å bli teknisk leder på skadeverksted 02 som er innkommet fra og med 12. september 2022 kan få benytte seg av denne ordningen.  

De personene som har allerede har søkt om- og er registrert som tekniske ledere på skadeverksted 02 gjennom den gamle særordningen, har i utgangspunktet frist til 1. november 2022 med å dokumentere gjennomført tilleggsopplæring. Dersom disse personene ikke får gjennomført tilleggsopplæringen innen 1.november 2022, kan disse også benytte seg av den nye ordningen. De må i så fall ta kontakt med Statens vegvesen og på tilsvarende måte dokumentere til dem innen 1. november 2022 at de er påmeldt kurs som beskrevet over.