Ferie og ferieavvikling

Pc skjerm med bølger som skvulper over og fly og post-it lapper. Feriemodus.

Foto: Unsplash.com

For de fleste nærmer ferieperioden seg med stormskritt, og det er mye å holde orden på for arbeidsgiver. Nedenfor følger noen punkter rundt hva som er viktig å ha oversikt over når det gjelder ferie og ferieavvikling.

10 kjappe om ferie

  1. Arbeidsgiver har ansvar for at ferie avvikles.
  2. Arbeidsgiver skal drøfte ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker, samt eventuelt tillitsvalgt. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ordet ved bruk av styringsretten.
  3. De over 60 år kan i motsetning til annen ferie selv bestemme tidspunktet for den ekstra ferieuken.
  4. Ferieloven gir arbeidsgiver anledning til å endre allerede bestemt tidspunkt for ferien dersom uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.
  5. Sykemelding med 100 % arbeidsuførhet gir grunnlag for å kreve ferien utsatt. Delvis sykmelding gir ikke grunnlag for å kreve ferien utsatt, men det kan avtales mellom partene.
  6. Det er kun arbeidstakers egen arbeidsuførhet som kan gi grunnlag for utsettelse av ferie, ikke andres.
  7. Arbeidstaker har ikke krav på å få overført ferie til året etter, det må avtales.
  8. Det er først når et arbeidsforhold avsluttes at ikke avviklede feriedager kan utbetales.
  9. Bonus skal som hovedregel inngå i feriepengegrunnlaget.
  10. Manglende feriepengeinntjening året før kan redusere ferieuttaket dersom arbeidstaker ønsker dette. Arbeidsgiver kan kreve dokumentert at det foreligger manglende feriepengeinntjening.