En arbeidsgiver kan bare si opp en ansatt når oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers, arbeidsgivers eller bedriftens forhold. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd.

I loven og rettspraksis er det stilt strenge krav til oppsigelsen og saksbehandlingen i forbindelse med denne. Dette innebærer at arbeidsgiver må foreta en forsvarlig prosess knyttet til en oppsigelse av en ansatt. Det følger av arbeidsmiljøloven § 15-1 at det skal gjennomføres drøfting forut for beslutning om oppsigelse. Dette gjelder både ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakerens og arbeidsgiverens forhold, og unnlatelse av å gjennomføre drøftelsesmøte kan resultere i at oppsigelsen anses ugyldig. Det anbefales at det skrives et referat fra drøftelsesmøtet som signeres av begge parter.  

Det er ikke oppstilt krav i arbeidsmiljøloven om at arbeidsgiver skal gi advarsel forut for en oppsigelse. I praksis er det likevel ofte slik at det fremstår som svært naturlig at det gis en advarsel, da en oppsigelse ikke skal komme overraskende på arbeidstakeren. Dette innebærer i mange tilfeller at arbeidsgivers unnlatelse av å gi advarsel resulterer i at oppsigelsen anses som usaklig og dermed ugyldig.

Arbeidsmiljøloven § 15-4 oppstiller en rekke formkrav til oppsigelsen:
  • Skriftlighet
  • Opplysning om:
  • Retten til å kreve forhandlingsmøte ved oppsigelse
  • Retten til å reise søksmål
  • Retten til å fortsette i stillingen
  • Hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i eventuell tvist

Ved oppsigelse grunnet virksomhetens forhold, kreves det opplyst om fortrinnsrett til ny ansettelse. Virkningene av formfeil fastsettes i arbeidsmiljøloven § 15-5, og er som hovedregel at oppsigelsen er ugyldig og gir arbeidstaker rett til å kreve erstatning. 

Arbinn.no er en digital arbeidsgiverportal fra NHO-fellesskapet som hjelper deg å drive din bedrift. Her får du veiledning i hvordan følge opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktmaler, tilgang til lærerike webinarer med mer. Følgende skriftlige maler som er relevante i en oppsigelsesprosess finnes i Arbinn:

  • Advarsel
  • Innkallelse til drøftelsesmøte
  • Referat fra drøftelsesmøtet
  • Oppsigelse

Les mer på Arbinn >