Mann og kvinne har møte ute ved et bord. Grønne planter i bakgrunnen.

Foto: Unsplash.com

Er det fem eller flere ansatte må virksomheten fra 01.01.24 velge et verneombud. Det er også endringer i hvem som skal opprette Arbeidsmiljøutvalg (AMU) fra 01.01.24.

Her får du en oversikt over hva som gjelder for din virksomhet. 
Skjematisk oversikt Før 01.01.24  Etter 01.01.24 
Verneombud 10 eller flere Fem eller flere
AMU, i virksomheter  Mer enn 50 Mer enn 30
AMU dersom partene krever det 20-50 10-30

Alle ansatte skal telles med, både faste og midlertidige og deltids- og fulltidsansatte. Disse endringene betyr at mange nå må komme i gang med valg av verneombud og eventuell opprettelse av AMU, samt legge planer for nødvendig opplæring for disse.  

Hvorfor verneombud 

Verneombudets oppgaver er i hovedsak å se til at arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljø blir oppfylt. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at kravene blir oppfylt, og at verneombudet blir involvert i alle arbeidsmiljøforhold. Verneombudet er dermed en viktig støttespiller for arbeidsgiver i arbeidsmiljøarbeidet. 

Valg av verneombud, hvem og hvordan 
  • I virksomheter med 5 eller flere ansatte skal det velges verneombud.   
  • Valg av verneombud skal skje blant de ansatte, alle har stemmerett bortsett fra øverste leder.   
  • Verneombudet bør ha innsikt og erfaring i arbeidsoppgaver og ha jobbet i virksomheten de to siste årene.   
  • Verneombudet velges for 2 år og må få tilstrekkelig opplæring, som hovedregel 40 timers kurs. De fleste bruker BHT til å holde kurs. Det anbefales at ansatte og ledere gjennomfører kurs sammen.  
Kan vi avtale å ikke ha verneombud? 

Som hovedregel skal alle virksomheter ha verneombud, men etter 01.01.24 kan virksomheter som har under fem ansatte avtale en annen ordning. Avtalen gjøres mellom arbeidsgiver og ansatte. En slik avtale må være skriftlig og må beskrive hvordan vernearbeidet skal ivaretas. På arbeidstilsynets nettsider finnes en mal for en slik avtale >   

Les mer om verneombud: 

I Arbinn kan du blant annet lese mer om hvordan valg av verneombud kan gjennomføres, roller i arbeidsmiljøarbeidet, og hva man gjør dersom de ansatte ikke klarer å velge verneombud. 

Arbeidstilsynet sider om verneombud > 

Arbeidsmiljøutvalg, AMU   

Det skal opprettes AMU (Arbeidsmiljøutvalg) i virksomheter med flere enn 30 ansatte eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.   

I AMU skal det være like mange representanter fra ledelsen og ansatte, i tillegg til deltakelse av bedriftshelsetjenesten. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett. Ved stemmelikhet utgjør AMU-lederens stemme utslaget.   

Alle deltakerne i AMU skal få tilstrekkelig med tid og opplæring for å kunne ivareta sin rolle.  Det er krav til at alle representantene i AMU har 40 timers kurs i arbeidsmiljø. Flere bruker BHT til å arrangere slike kurs. Det anbefales at ansatte og ledere gjennomfører kurs sammen.  

AMUs oppgaver og myndighet 
Les mer: 

Du kan lese mer om valg av AMU-medlemmer, oppgaver og myndighet på arbeidstilsynet.no  

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap. 3 omhandler valg, opplæring mm av verneombud og arbeidsmiljøutvalg.