Mann og kvinne har møte ute ved et bord. Grønne planter i bakgrunnen.

Foto: Unsplash.com

Nå må flere ha verneombud og AMU, men ikke alle. Fra 01.01.2024 må flere virksomheter ha verneombud og opprette AMU, det betyr at flere må få økt kompetanse.

Verneombud

Som hovedregel skal alle virksomheter ha verneombud, men virksomheter som har under 10 ansatte kan arbeidsgiver og ansatte avtale en annen ordning. (Fra 01.01.2024 reduseres det til under fem ansatte). Alle ansatte skal telles med, både faste og midlertidige og deltids- og fulltidsansatte. En slik avtale må være skriftlig og må beskrive hvordan vernearbeidet så skal ivaretas. På arbeidstilsynets nettsider finnes en mal for en slik avtale >  

Verneombudet skal ivareta alle ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Sikre at alt arbeid blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd ivaretas ihht regelverket.  

I virksomheter med flere enn 10 (fem etter 01.01.2024) ansatte skal det velges verneombud.  

 • Valg av verneombud skal skje blant de ansatte, alle har stemmerett bortsett fra øverste leder.  
 • Verneombudet bør ha innsikt og erfaring i arbeidsoppgaver og ha jobbet i virksomheten de to siste årene.  
 • Verneombudet velges for 2 år og må få nok opplæring, 40 timers kurs. De fleste bruker BHT til å holde kurs. Det anbefales at ansatte og ledere gjennomfører kurs sammen. 
 • Større virksomheter må vurdere hvor mange verneombud en skal ha, det vil avhenge av størrelse, skiftordninger og risikoforhold. Et verneombud skal ikke dekke større området enn det en kan klare å ha oversikt over. Ledelsen sammen med verneombud (evt. AMU) skal gjennomføre risikovurderinger for å avgjøre hvor mange verneombud som er nødvendig.  
 • Ved flere verneombud skal det velges minst et hovedverneombud som skal samordne vernetjenesten.
Verneombudets rolle 
 • Verneombudet har plikt til å melde fra om det oppstår farlige forhold, til ansatte og ledelsen. Ledelsen skal så gi svar på henvendelsen innen rimelig tid, om det ikke kommer skal verneombud melde fra til AMU eller Arbeidstilsynet.  
 • Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som er knyttet til arbeidsmiljøet.  
 • Verneombudet skal gjøres kjent med risikoforholdene i virksomheten, om det er yrkessykdommer, arbeidsulykker og rapporter/målinger som er gjennomført.  
 • Verneombudet skal delta på tilsyn som er relatert til arbeidsmiljø.
 • Om verneombudet mener det er tilstrekkelig fare for liv og helse, kan arbeidet stoppes om det ikke er mulig å redusere risikoen på annen måte.  
AMU  

Det skal opprettes AMU (Arbeidsmiljøutvalg) i virksomheter med flere enn 50 (30 etter 01.01.2024) ansatte eller i virksomheter med 20-50 (10-30 etter 01.01.2024) ansatte når en av partene i virksomheten kraver det.  

I AMU skal det være like mange representanter fra ledelsen og ansatte i tillegg til deltakelse av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett. Ved stemmelikhet utgjør lederens stemme utslaget.  

Alle deltakerne i AMU skal få tilstrekkelig med tid og opplæring for å kunne ivareta sin rolle i AMU.  
Det er krav til at alle representantene i AMU har 40 timers kurs i arbeidsmiljø. Flere bruker BHT til å arrangere slike kurs. Det anbefales at ansatte og ledere gjennomfører kurs sammen.  

Hvordan lykkes godt med organisering av AMU?  
 • Bytt på hvem som leder AMU, eks et år ad gangen 
 • Ha faste møter, en fast agenda, god forberedelse til møtene 
 • Gjøre AMU kjent for alle ansatte 
 • Årlige evalueringer av AMU, organisering, innhold og effekt 
 • Reell medvirkning – betyr tidligere medvirkning  
  • Eks AMU møter i forkant av aktuelle forhandlinger eller planer om endringer 
 • Flere inkluderer også vara i møtene for å sikre godt engasjement.  
 • AMU er en fin arena å behandle avvik (viktig at avvik håndteres godt for å få til en god avvikskultur.  
Suksesskriterier 
 • Hyppige møter mellom ledere, VO og tillitsvalgte 
 • Godt partssamarbeid, med fast struktur 
 • De ansatte blir tidlig involvert  
 • Alle parter har tilstrekkelig HMS-kompetanse 
 • Alle kjenner til plikter og rettigheter 
 • Den øverste ledelsen prioriterer arbeidsmiljøet