Hva koster bilen per år - for kunden?

Mange bilkjøpere spør seg: Hva koster bilen meg i året når alt summeres? Og hva hvis jeg kjøper en litt dyrere? OFV har beregnet kostnader ved bilhold for bensin- og dieselbiler og for ladbare bensinhybrider og elbiler.

Markant økning i bilholdskostnadene – også for elbiler

Uansett hva slags ny bil du velger, gir elbilen samlet sett de laveste kostandene per år. Elbilen er fortsatt en klar kostnadsvinner - med tydelig margin - sammenlignet med bensin- dieselbiler og ladbare bensinhybrider. Det kommer fram i en ny OFV-rapport, der det er regnet på en rekke ulike prissegmenter.

- Årets rapport viser den største kostnadsøkningen vi noensinne har registrert fra et år til et annet, sier spesialrådgiver Jan Petter Røssevold i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) om den årlige rapporten «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2023».  Rapporten dokumenterer en kraftig kostnadsøkning i alle priseksemplene OFV har regnet på – også for elbiler.

- Det er blitt adskillig dyrere å eie og bruke personbilen. De totale bilkostnadene øker merkbart. Ikke uventet drar både drivstoff- og økte rentekostnader opp kostnadene, men også de øvrige kostnadene har økt. Vi har fått «full pakke» med kostnadsøkninger, sier Røssevold.

Et turbulent år
2022 har vært et ekstraordinært og turbulent år med uvanlig store kostnadsøkninger på de fleste områder. En rekordstor økning i konsumprisindeksen (KPI) gjennom 2022, med en årsvekst på 5,9 %, preger også bilholdskostnadene, og blant annet har høyere bensin-, diesel- og strømpriser stadig vært i søkelyset.

I kostnadene til elektrisitet er det i årets OFV-rapport – som i tidligere utgaver – lagt til grunn en gjennomsnittlig strømkostnad for husholdninger i Norge (kilde SSB).
Rapporten presenterer en oversikt over spotpriser for strøm i Norges fem strømregioner (uten strømstøtte) for hver måned i 2022. Når disse tallene brukes som input til beregningene, vil kostnaden til elektrisitet bli sterkt endret. Dette gir store utslag ved valg av drivlinje for bilen.

Mye å spare på elbil
- Kjøper du for eksempel en ny elbil til 480 000 kroner, og kjører 15 000 kilometer i året, er kostnadene 23 291 kroner lavere i året enn for en bensinbil til samme pris. Og med de forutsetningene OFV har lagt til grunn, har elbilen de laveste kostnadene i alle våre eksempler, fulgt av ladbar hybrid, diesel og bensinbiler, sier Røssevold.

Eksempelvis utgjør kostnadene per år for en elbil til 640 000 kroner, og med 15 000 km kjørelengde, 126 180 kroner årlig, hele 27 266 kroner lavere enn for en bensinbil.
Tilsvarende kostnader for en bensinbil er 153 446 kroner, differansen tilsvarer 2. 272 kroner mer pr. måned sammenlignet med elbil.
En ladbar bensinhybridbil med samme kjørelengde og pris, har 15 883 kroner lavere kostnader årlig i forhold til bensinbilen. For en dieselbil med samme kjørelengde og pris, utgjør kostnadene 149 014 kroner per år.

Omfattende kostnadsbilde
OFVs beregninger av hva bilholdet faktisk koster, tar gjennom en rekke eksempler for seg elbiler, bensin- og dieselbiler samt ladbare bensinhybrider. For alle drivlinjene er det tatt utgangspunkt i biler som nye koster 320 000, 480 000, 640 000, 850 000, 1 070 000 og 1 600 000 kroner.

Kostnadsberegningene er utført for årlig kjørelengde på 10 000, 15 000, 20 000 og 30 000 km.

Eksemplene viser bl.a. verditap (avskrivning), kostnader til drivstoff (bensin, diesel, elektrisitet eller kombinasjonen bensin og elektrisitet), rentekostnader, forsikring og servicekostnader. I tillegg vises også andre kostnadssteder som har betydning for hva bilen faktisk koster i året.

Tabell kostnadssammenligning mot kjørelengdeTabell kostnadssammenligning mot kjørelengde

Kostnadssammenligning, bilpris 480 000 kroner med kjørelengde 15 000 km pr. år

Se hele kalkylen her > 

Kostnader pr år elbil i tre prisklasser kjørelengde 15000 km per årKostnader pr år elbil i tre prisklasser kjørelengde 15000 km per år

Kostnader pr. år, elbil i tre prisklasser, kjørelengde 15 000 km pr. år 

Bilprisene opp 6,8 prosent
Prisene på nye personbiler har i sum for både elektriske-, bensin-, diesel- og ladbare hybridbiler økt med 6,8 % i 2022. Elektriske personbiler har hatt den laveste prisøkningen gjennom 2022 med 3,9 %, trolig grunnet flere nye modeller i markedet som har blitt mer konkurranseutsatt. 
Det har vært til dels store prisendringer for enkelte modellvarianter.

- Dersom renten øker med 1 prosent på en ny bil til 640 000 kroner, med 15 000 kilometer kjørelengde pr. år, betyr det en økning bare i rentekostnadene på vel 3 800 kroner i året. Det er usikkerhet rundt rentenivået i tiden som kommer, sier Røssevold.

Verditap den største kostnaden
Verditapet er den klart største kostnaden ved bilhold. Av de totale kostnadene i OFVs regneeksempler, utgjør verditapet, altså avskrivningen, alene fra vel 33 prosent opp til ca. 50 prosent, avhengig av regneeksempel.
Avskrivningsandelen målt i kroner av de årlige kostnadene er stigende med høyere nybilpris.

- Etter avskrivning og renter av bundet kapital, følger drivstoff, forsikring og service som de største kostnadene. For elbiler er imidlertid kostnadene til vedlikehold, service og reparasjoner ofte større enn kostnaden til elektrisitet, avhengig av kjørelengde, sier Jan Petter Røssevold.

Kostnadsfordeling ved bilhold nybilpris diesel kr 640 000 kjørelengde 15000 km per årKostnadsfordeling ved bilhold nybilpris diesel kr 640 000 kjørelengde 15000 km per år

Kostnadsfordeling ved bilhold, nybilpris diesel kr 640 000, 15 000 km pr. år

Hele publikasjonen «Kostnader ved bilhold – eksempler på beregning 2023» kan kjøpes ved å sende en bestilling pr. e-post til følgende adresse:

Kontaktperson:
Spesialrådgiver Jan Petter Røssevold, tlf. 908 36 332, e-post