Resultatene fra NHOs medlemsundersøkelse for november er klare

Nyhet

Publisert

Portrett av Erik Ramelow Lillejord.

Foto: Thomas Brun/NTB/NBF

NHOs medlemsundersøkelse for november ble gjennomført i perioden 2. – 9. november.

195 respondenter fra medlemsmassen til NBF besvarte undersøkelsen. Dette er 55 flere enn ved forrige undersøkelse, som var i oktober. Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse. Det betyr at alle stemmer teller likt, enten bedriften er liten eller stor.

NHOs medlemsundersøkelse i november viser fortsatt en svak markedsituasjon blant medlemsbedriftene fra oktober. Andelen som venter forverring kontra bedring de neste seks månedene har imidlertid fortsatt å øke.

Utsiktene for de neste seks månedene er negative i alle landsforeninger, og fordelingen er om lag lik fra foregående måned. Størst er pessimismen i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund.

Spørsmålene vi stilte var:
  • Hvordan vurderes den generelle markedssituasjonen for din bedrift?
  • Hvordan vurderes markedsutsiktene for din bedrift de neste seks månedene – sett bort fra normale sesongvariasjoner?

I tillegg har vi denne gangen også stilt ekstraspørsmål om fastpriskontrakter på strøm.

Resultatene kort oppsummert:
  • 22% av respondentene vurderer situasjonen som god. Dette er tilsvarende nivå som i oktober. Imidlertid er det 19% som vurderer situasjonen som dårlig. Tilsvarende andel i oktober var 14%. Andelen som vurderer situasjonen som tilfredsstillende er 59%, dette er 5%-poeng lavere enn i oktober.
  • Sammenlignet med flere andre bransjer og NHO-bedrifter, vurderer NBF-medlemmene i mindre grad markedssituasjonen som dårlig. Samtidig er det flere bransjer som melder om god markedssituasjon.
  • Ser vi på utviklingen i markedsutsiktene de neste seks månedene, så vurderer kun 3% en bedring. I oktober vurderte respondentene dette til 10%, med andre ord en nedgang fra forrige måling. Det er en høyere andel som forventer en forverring, men også en høyere andel som vurderer markedsutsiktene som uendret.
  • NBF-medlemmene er mer pessimistiske i forhold til fremtiden sammenlignet med andre bransjer og NHO-bedrifter. Kun to landsforeninger vurderer en større nedgang/forverring enn NBF-respondentene.
Tilleggsspørsmål i undersøkelsen for november

I november-undersøkelsen stilte vi noen ekstra spørsmål til medlemmene om fastpriskontrakter på strøm. Bedriftene ble denne gangen spurt om, og på hvilke vilkår, de kan være interesserte i å tegne fastpris på strøm. 195 respondenter blant medlemmene i NBF besvarte disse. Her er funnene:

  • På hvilket nivå vil det være økonomisk interessant for din bedrift å kjøpe fastpris på strøm, forutsatt tre års varighet?

Spørsmålet går på ønsket varighet på en fastpriskontrakt for strøm dersom bedriften skulle inngå dette. I gjennomsnitt svarer respondentene fra NBF 2,5 år som ønsket varighet. For NHO totalt er gjennomsnittet 2,8 år. Dette er basert på svarene fra 3.260 respondenter fra NHO-medlemmer, herav 195 fra NBFS medlemsmasse.  

  • Hva er ønsket varighet av fastprisavtale for strøm (inndelt)?

59% av respondentene fra medlemmene i NBF ønsker ikke fastprisavtale på strøm. For NHO totalt ønsker ikke 62% av respondentene å inngå fastprisavtale. 8% (10%) ønsker avtale på 1 år, 11% (8%) ønsker 2 år, 14% (12%) på 3 år og 7% (6%) på 5 år eller mer. Ingen ønsker avtale på 4 år, hverken blant NBF-medlemmene eller blant medlemmer i øvrige landsforeninger. Besvarelser for NHO totalt i parentes.

  • På hvilket nivå vil det være økonomisk interessant for din bedrift å kjøpe fastpris på strøm, forutsatt tre års varighet (gjennomsnitt)?

NBF-respondentene svarer et gjennomsnittsnivå på 59,9 øre. For NHO totalt er tilbakemeldingen 52,7 øre per kWh.

  • Hva er en interessant pris for 3 års fastprisavtale (inndelt)?

6% (4%) finner dette ikke interessant. 19% (17%) svarer 20 øre eller lavere, 26% (39%) intervallet 21-50 øre, 14% (16%) intervallet 51-70 øre, 23% (19%) intervallet 71-100 øre og 12% (5%) mer enn 100 øre.

Oppsummering ekstraspørsmål om fastprisavtaler

Bedriftene ble spurt om, og på hvilke vilkår, de kan være interesserte i å tegne fastpris på strøm. 41% oppgir at det kan være interessant å tegne fastpriskontrakt på strøm. Primært er det aktuelt med kort varighet, men interessen er helt avhengig av prisnivå.

Prisen har naturlig nok stor betydning for om det er økonomisk interessant å inngå fastpris på strøm. Av de som ønsker å binde (forutsatt tre års bindingstid), oppgir 12% at det er aktuelt med fastpris til mer enn en krone per kWh.

For tiden indikerer fremtidsprisene en gjennomsnittspris for Østlandet de neste tre årene rundt 130 øre/kWh. Om prisene i markedet holder seg her også over nyttår, kan svarene fra bedriftene tyde på at interessen for fastpris vil være begrenset.

Det må understrekes at svarene på et slikt spørsmål er uforpliktende fra bedriftenes side, og derfor må oppfattes indikativt. Det gir ikke nødvendigvis svaret på hva bedriftene faktisk vil velge å gjøre når det på nyåret vil bli mulig å tegne fastpriskontrakter på tre, fem og syv års varighet for et gitt volum med strøm.

utvikling-i-markedssituasjonen-for-nbf.pngmarkedssituasjonen-for-nho-bedrifter.pngutvikling-i-markedsutsiktene-for-nbf.pngmarkedsutsikter-for-nho-bedrifter.png