Portrett av Heidi Chr. Lund

HMS- og kvalitetssjef Heidi Chr. Lund. Foto: NBF

Skader, sykefravær og utilsiktede utslipp er kostbart. Du kan gjøre noe med det ved å bli enda bedre på å håndtere kjemikaliene som brukes og lagres. I tillegg er god kjemikaliehåndtering en måte bilbransjen kan bidra med til en bærekraftig utvikling.

NBF erfarer at mange i bilbransjen har mye å gå på i forhold til kjemikaliehåndtering. Alle kan bli bedre og øke lønnsomheten.

Tall fra STAMI viser at 66 % av de som arbeider i bilbransjen kan puste inn støv og kjemikalier og 58% er utsatt for hudkontakt med kjemikalier.  

Gode råd til hva kan bedriften gjøre selv: 
 • Riktig kompetanse 
  • NBF inviterer til kurs i Trygg kjemikaliehåndtering hvor KIWA er kursholder. Her får kursdeltakerne god kjennskap til kjemikalieregelverk og farer ved bruk av kjemikalier. 
  • KIWA holder nå på å lage kurs som vil tilfredsstille de nye kravene til kursing for de som bruker diisocyanater. Følge med i NBFs oversikt over arrangement.
 • Oppdatert og tilgjengelig stoffkartotek 
  • Et oppdatert stoffkartotek er hele grunnmuren for en trygg og sikker kjemikaliehåndtering.  
  • Sikkerhetsdatablad har informasjon om iboende egenskaper, oppbevaring, håndtering, avfallhåndtering og transportering og hva en skal gjøre om uhellet er ute. 
  • Alle SDS må være oppdatert pr. 1.1.2023, be leverandørene av kjemikalier for oppdaterte SDS.  
  • SDS for kjemikaler dere har sluttet å bruke må oppbevares i 10 år, for å oppfylle informasjonsplikten.  
 • Jevnlige gjennomganger av kjemikaliebeholdningen 
  Har dere mulighet til å ha færre produkter? Færre produkter tar mindre plass og tar kortere tid å risikovurdere. Se om noen av de farligste kjemikaliene kan erstattes.  

 • Ha gode rutiner for innkjøp
  Én medarbeider bør være ansvarlig for innkjøp, slik at dere har kontroll på hva som finnes i virksomheten, det kan lønne seg å ha færre leverandører.   

 • Risikovurdering av alle kjemikaliene og ulike arbeidsoperasjoner hvor de anvendes
  Husk at når en arbeidsoperasjon endres kan risikoforholdene også endres. NBF har en veileder for risikovurdering i skade og lakkbransjen, denne finnes i NBFs Digitale verktøykasse under HMS og kvalitet. 
 • Substitusjon, velg kjemikalier som er bedre og mindre skadelige. 
  Utfordre dine leverandører på om det fins alternativer.  

 • Riktig sortering og håndtering av avfall, og spesielt farlig avfall.  
 • Utføre målinger av arbeidsatmosfæren og evt. pusteluften

 • Registrere i eksponeringsregister hvis dere har ansatte som blir utsatt for kjemikalier som er kreftfremkallende, bly, skadelig for arvestoffet eller har ansatte som er barn og unge. Opplysningene skal oppbevares i 60 år etter at den ansattes eksponering ble avsluttet.  
Også dette handler om bærekraft 

Fire av FNs bærekraftsmål har konkrete delmål for å redusere negativ påvirkning av kjemikalier på mennesker eller natur. Generelt sett går det ut på å ha kontroll, ha gode rutiner og gode tiltak for å fjerne negativ eksponering av bruken av kjemikalier. Ja, da tenker vi gjennom hele livsløpet.  

EUs kjemikaliestrategi har fem satsingsområder 
 • Trygge og bærekraftige kjemikalier  
 • Styrket regelverk 
 • Forenklet og samordnet regelverk 
 • Kunnskap og forskning 
 • Global innsats 
Lover og regler knyttet til kjemikaliehåndtering  

Arbeidsgiver skal sikre at kjemikaliene blir brukt forsvarlig på arbeidsplassen. Alle ansatte som jobber med kjemikalier må ha opplæring slik at kjemikaliene brukes riktig, kjenner til farer slik at tiltak kan iverksettes for å minimere farer og ulykker og riktig bruk av nødvendig verneutstyr. Alle skal ha kjennskap til innholdet og tilgang til sikkerhetsdatabladene.  Ihht Arbeidsmiljøavtalen §3-4. 

Fra 21. februar 2023 er det ny grenseverdi for dieseleksos i arbeidsatmosfæren. Alle arbeidsgivere som har arbeidstakere som kan eksponeres for dieseleksos må risikovurdere og igangsette tiltak for å redusere eksponeringen til et akseptabelt nivå. Les mer her > 

Fra 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske REACH-forordningen. Det må angis om innholdet av nanomaterialer og hormonforstyrrende stoffer, samt UFI-kode (Unique formula identifier.) Leverandører kan allerede nå starte med å oppdatere sikkerhetsdatabladene. Selv om dette er en stund til så vil det være en stor jobb, så pass på å få oppdaterte SDS i løpet av året. Les mer om de nye reglene her>

Alle trenger ikke gå på kurs, men arbeidsgiver MÅ sikre at alle ansatte har den nødvendige opplæringen som kreves.