Norges Bilbransjeforbund

Innhold

Avklarte problemstillinger med Statens vegvesen

Som følge av dagens ekstraordinære situasjon har Norges Bilbransjeforbund (NBF) og andre bransjeorganisasjoner tatt kontakt med Statens vegvesen for å avklare hvordan bilbransjen skal forholde seg til krav fra Statens vegvesen under den pågående unntakstilstanden.

NBF oppfatter at Statens vegvesen er løsningsorientert så langt som mulig og at våre problemstillinger blir tatt på alvor. Situasjonen endrer seg stadig og i tiden fremover vil det dukke opp nye problemstillinger, så NBF vil sørge for å nærmest ha en løpende kontakt med Statens vegvesen for raskt å få avklart det som måte dukke opp.

For å holde seg oppdatert bør man også regelmessig besøke hjemmesiden til Statens vegvesen.

 

Her er en oversikt over de problemstillinger og avklaringer som er drøftet mellom NBF og Statens vegvesen så langt:  

Krav til teknisk leder

Sykdom og karantenebestemmelser fører til at tekniske ledere og/eller kompetente stedfortredere ikke kan stille på jobb. NBF mener at så lenge korona-restriksjonene gjelder må Statens vegvesen se bort fra kravet om teknisk leder og kompetent stedfortreder.

 

Statens vegvesens tilbakemelding: Teknisk leder og kompetent stedfortreder er etter hhv. verf. § 9 og pkkf. § 10 ansvarlige for å veilede personalet og for å påse at arbeidet i virksomheten gjøres i henhold til forskriftskravene.

 Gjeldende verkstedforskrift § 8 og pkkf. § 10 ble med virkning fra 1. oktober 2018 endret slik at det ikke lenger er et krav at teknisk leder/kompetent stedfortreder er til stede i virksomheten til enhver tid for å kunne utføre godkjenningspliktig arbeid i verkstedet/kontrollorganet.

 Det innebærer at det allerede i regelverket i dag – uavhengig av den spesielle situasjonen vi er i - er adgang for teknisk leder til å oppfylle sin rolle og sine plikter, uten fysisk tilstedeværelse i virksomheten. Ettersom en slik løsning som dere skisserer allerede i dag aksepteres etter dagens forskrift, ser ikke Statens vegvesen behovet for ytterligere tilpasninger. 

Vår fortolkning av denne tilbakemeldingen er at dagens forskrift allerede tillater at teknisk leder og/eller kompetent stedfortreder ikke er fysisk tilstede, så dersom disse funksjonene pga sykdom eller karantene ikke kan stille på jobb, så vil ikke det bli ansett som brudd på forskriften.

 

Tilsynsvirksomhet

I nåværende situasjon må norsk bilbransje få bruke all sin tid og sine ressurser på å løse ekstraordinære utfordringer. Til tross for at det er et drastisk tiltak mener NBF at så lenge korona-restriksjonene gjelder bør Statens vegvesen stoppe sine tilsyn og stikkprøvekontroller rettet mot virksomheter i bilbransjen.

 

Statens vegvesens tilbakemelding: Slik situasjonen er nå og basert på risikovurderinger, må Statens vegvesen løpende vurdere om det er forsvarlig å utføre tilsynsaktiviteter – slik vi kjenner disse i tradisjonell forstand. For å opprettholde tilsynsfunksjonen vil vi inntil videre ha fokus på postale tilsyn. Statens vegvesen vil likevel kunne utføre stedlige tilsyn dersom dette etter en konkret interesseavveining og i enkelttilfeller oppdages omstendigheter som utløser særlige behov for stedlig tilsyn. 

Postale tilsyn kan eksempelvis være at bedriften må sende etterspurte opplysninger til Statens vegvesen.

Enkeltgodkjenning

Stengte trafikkstasjoner forhindrer at bilbransjen kan vise- og registrere kjøretøy i forbindelse med enkeltgodkjenning. I denne saken har NBF sammen med Bilimportørenes Landsforening og Norges Lastebileier-Forbund hatt dialog med Statens vegvesen og understreket behovet for å opprettholde enkeltgodkjenning.

Statens vegvesen har besluttet å åpne for godkjenning av nye næringskjøretøy, samt ADR-kjøretøy, kjøretøy for dyretransport og utrykningskjøretøy, slik at samfunnskritiske funksjoner holdes i gang, og for å redusere de negative konsekvensene for bransjen.

Det vurderes å også inkludere ombygde kjøretøy på NAV-avtalen.

Årskontroll og kalibrering av utstyr

For å hindre smittespredning ønsker ikke verkstedene fremmede personer inn i verkstedlokalene. Dette gjelder også personer som utfører lovpålagte årskontroller og kalibrering av utstyr, og en direkte følge av dette er at verksteder og kontrollorganer ikke klarer å overholde frister for slike årskontroller og utstyrskalibrering.

 

For å løse denne utfordringen vedtar Statens vegvesen, Vegdirektoratet med hjemmel i forskrift 2009-05-13-591 om periodisk kontroll av kjøretøy (pkkf.) § 29 første ledd at kontrollorgan som har måleinstrumenter som skal kalibreres i henhold til pkkf § 8 femte ledd, og som skulle ha gjennomført kalibrering i mars og april 2020, i denne omgang gis utsatt frist til ut juni måned 2020.

Vedtaket innebærer at kontrollorganene dette gjelder ikke trenger å søke om slik utsettelse.

Dette gjelder også årskontroll av utstyr som ikke omfattes av akkreditert metode for kalibrering.

Utsatt frist gjøres kjent for kontrollorganene i egen e-post.

 

Utsatt høringsfrist tilknyttet ny verkstedforskrift

Ny verkstedforskrift er ute på høring i disse dager, men opprinnelig høringsfrist 10. april 2020.

På grunn av den ekstraordinære situasjonen har flere høringsmøter allerede blitt avlyst, og NBFs planlagte høringsprosess- og tidsfrister har blitt kraftig påvirket. For at den oppståtte situasjonen ikke skal påvirke kvaliteten på høringsprosesser og høringssvar mener NBF at høringsfristen må uttestes til situasjonen har normalisert seg.

 

Statens vegvesens tilbakemelding: Statens vegvesen følger med på den spesielle situasjonen vi opplever nå. For oss er det et uttalt mål å sikre at sentrale høringsinstanser får tilstrekkelig rimelig tid til å inngi sine høringsinnspill.

Vi har derfor besluttet å utsette høringsfristen til 30. april 2020. Dette er en foreløpig utsettelse basert på dagens situasjon. Vi vurderer imidlertid situasjonen løpende, og dersom det etter en ny vurdering blir aktuelt å utsette høringsfristen ytterligere, vil samlet bransje får orientering om det i god tid.